PDF Print

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності


Історія відділу

Напрями інформаційного супроводження, моніторингу та прогнозування у фрагментарному вигляді розроблялися і практично реалізувалися різними підрозділами Харківської селекційної станції з дня її заснування. З 2000 року з наданням Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва статусу і функцій головної установи Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва (ЦНЗ АПВ) Харківської області, системність, інтенсивність та глибина розробки інноваційно-маркетингового супроводження та трансферу інновацій в АПВ набувають стратегічного значення та виділяються в окремий самостійний напрям діяльності.
    Починаючи з 2006 року, формуються специфічні наукові та методологічні напрями і підходи реалізації інноваційної моделі розвитку в АПВ. В різні роки підрозділом керували Попов С.І. та Тимчук В.М.


Напрями роботи відділу

Основними напрямами діяльності є розробка методологічного забезпечення переходу на засади інноваційного провайдингу, маркетингово-інформацiйного середньо- і довгострокового аналізу стратегічного планування, обробки інформаційних потоків в рамках оформлення і просування об’єктів інтелектуальної власності в галузі рослинництва. Напрацювання підрозділу та досвід діяльності Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва в інноваційних напрямах та їх методологічному забезпеченні неодноразово визнавалися гідними впровадження в мережі HААН України.
     Наукові контакти: HААН, Інститут інноваційного провайдингу ( м. Київ ), ННЦ “Інститут аграрної економіки” (м. Київ), Український інститут науково-технічної і економічної інформації ( м. Київ ), Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харківський державний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка, Інститут тваринництва HААН (м. Харків), Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" HААН (м. Харків), Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини HААН (м. Харків), Інститут овочівництва і баштанництва HААН (м. Мерефа).

 

Завдання та функції науковців

1. Основними завданнями та функціями наукових співробітників відділу наукового забезпечення та інтелектуальної власності є здійснення маркетингових досліджень та трансферу інновацій з метою наукового забезпечення агропромислового виробництва.

2. Дослідження наукового потенціалу інституту з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямів наукових розробок, що представляють комерційний інтерес.

3. Розробка напрямів інформаційного супроводження та оформлення ОІВ в рамках інформаційної підтримки. Моніторинг діяльності наукових шкіл та генераторів інноваційних рішень. Формування та розповсюдження інформаційно-аналітичної інформації для виконавців наукової тематики. Збір, обробка та формування інформаційно-аналітичних матеріалів в рамках формування корпоративного стилю установи.

4. Проведення на регіональному рівні в Харківській та інших областях маркетингових досліджень інфраструктури ринку наукової продукції, пропозицій і попиту на об'єкти інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та перспективних напрямів наукових досліджень, результати яких носять комерційну спрямованість. Координаційна діяльність в рамках регіональних програм в галузі рослинництва та трансферу інновацій в ДП ДГ ЦНЗ АПВ Харківської, Сумської,  Полтавської областей та підконтрольних Урядові районів Донецької та Луганської областей.

5. Забезпечення трансферу інновацій, аналітика ОІВ (селекційно-насінницькі напрями), формування спеціалізованих баз даних просування ОІВ. Прогнозування формування попиту та рівня ОІВ. Практичний маркетинг. Поточний моніторинг розвитку ситуацій на регіональному насіннєвому ринку.

6. Розробка напрямів методичного та ресурсного забезпечення в рамках створення і підтримки необхідного рівня конкурентоздатності наукової продукції та її оформлення до міжнародних вимог. Оформлення та моніторинг підрозділів оригінаторів ОІВ щодо базового рівня інтелектуально-інноваційного середовища. Консультативна підтримка наукової тематики.

7. Опрацювання на основі проведених маркетингових досліджень інноваційних складових тематики структурних підрозділів наукових установ НААН, які розташовані в Харківській, Полтавській, Сумській областях та підконтрольних Урядові районів Донецької та Луганської областей, рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності завершених наукових розробок.

8. Створення та формування в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН відповідних баз даних з питань, які віднесені до компетенції лабораторії.

9. Участь в оформленні спільно з авторами розробок матеріалів заявок на винаходи, корисні моделі, сорти рослин, проводити по них листування з експертними органами.

10. Здійснення моніторингу результатів наукових досліджень для своєчасного виявлення комерційне значимих об'єктів інтелектуальної власності.

11. Моніторинг та юридично-правове супроводження розробки та реалізації інноваційних напрямів. Інформаційно-правова та консультативна підтримка формування інтелектуально-інноваційного середовища в рамках ефективного використання ОІВ.

12.Забезпечення своєчасного формування і подання звітності щодо проведеної лабораторією роботи з питань, віднесених до компетенції лабораторії.

13. Виконання інших поточних завдань, які покладаються на лабораторію безпосередньо її керівництвом.З питань придбання насіння ярих та озимих культур звертатися:

Телефон/факс: (057) 392-03-31

 


Склад відділу

До складу лабораторії науково-методологічного забезпечення входять: Тимчук Віктор Михайлович, завідувач, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник; Святченко Сергій Іванович, старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук; Гребенюк Ірина Валеріївна, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук; Кущенко Олександр Олександрович, науковий співробітник; Садовой Олександр Олексійович, науковий співробітник; Косенко Росана Олександрівна, науковий співробітник; Бондаренко Євген Сергійович, ст. науковий співробітник; Єгорова Наталія Юріївна, провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук.  

s1


Основні наукові розробки

Вперше, починаючи з 2001 року, підрозділом розроблено методичні підходи та механізми по збиранню роялті за впроваджені селекційні інновації інституту. Проведено наукові дослідження “Розробка системи маркетингових заходів, спрямованих на досягнення прогнозованих показників розвитку та формування ринку насіння зернових колосових культур в Україні”, видано 2 монографії, понад 50 наукових статей та 21 рекомендацію. Центр має власне видання – науково-виробничий збірник «Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області», який занесено до переліку фахових видань у галузі «Сільськогосподарські науки». В рамках трансферу інновацій в АПВ 19 розробок інституту відзначено дипломами та золотими медалями Всеукраїнського конкурсу “Кращий вітчизняний товар року”, 11 розробок нагороджені дипломами та золотими і срібними медалями Міжнародного салону винаходів і нових технологій “Новий час”. Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН присвоєно статус “Виробник кращих вітчизняних товарів” та вручено золоту відзнаку. Активно використовуються наукові контакти з ННЦ “Інститут аграрної економіки” (м. Київ), HААН (м. Київ), Харківський державний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка (м. Харків).

 

23 серпня 2016 року керівник відділу науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН Тимчук Віктор Михайлович взяв участь у засіданні бюро Президії НААН. Було розглянуто питання: наукові засади маркетингової стратегії щодо трансферу наукоємної інноваційної продукції в агропромислове виробництво Кіровоградської області.

 

 

РОЗРОБЛЕНІ інноваційно-інвестиційні проекти У ФОРМАТІ БІЗНЕС-ПЛАНІВ:

1). Інноваційно-інвестиційний проект (бізнес-план) «Методологічне  забезпечення напрямів трансферу технологічних інновацій в галузі рослинництва». Використання спеціалізованих гібридів в якості сировинних джерел покриває витрати за 3-4 роки.
2). Інноваційно-інвестиційний проект (бізнес-план) «Технологічне забезпечення інвестиційно привабливих напрямів галузі рослинництва за рахунок трансферу селекційно-насінницьких інновацій». Реалізація бізнес-проекту дозволить: 1) істотно на 40-60% скоротити витрати фунгіцидів при затарюванні, зберіганні, транспортуванні і висіву насіння; 2) підвищити урожайність сільськогосподарських культур на 12-25%; 3) значно покращити умови праці насінників; 4) знизити рівень забрудненості навколишнього середовища.
3). Інноваційно - інвестиційний  проект (бізнес-план):
 «Аналіз та наукове супроводження оліє-жирового комплексу диверсифікованими сировинними ресурсами». Реалізація бізнес-проекту дозволить: оптимізувати структуру вирощування олійних культур на користь підвищення родючості ґрунтів; за рахунок стабільного експорту продукції олійних культур забезпечити фінансовий  стан держави.
4). Інноваційно-інвестиційний проект  (бізнес-план) «Підвищення рівня конкурентних переваг в зерновій галузі за рахунок трансферу гібридів кукурудзи нового покоління, адаптованих до енергозберігаючих технологій».  Реалізація бізнес-проекту дозволить забезпечити сировиною підприємства по виробництву біоетанолу.
5). Інноваційно - інвестиційний  проект (бізнес-план) «Підвищення ефективності виробництва  рослинного білку за рахунок впровадження серії спеціалізованих сортів зернобобових культур». Реалізація бізнес-проекту дозволить забезпечити завантаження виробничих потужностей підприємств харчової промисловості.

 10 квітня 2014 року в Сумському національному аграрному університеті на базі науково-технологічного парку СНАУ було проведено майстер-клас завідувача лабораторією науково-методологічного забезпечення на інтелектуальної власності ІР ім.. В.Я.Юр’єва НААН Тимчука В.М. за темою "Методологічні питання технологічних інновацій в АПВ". В майстер-класі прийняли участь 50 науково-педагогічних працівників СНАУ. Всього було розглянуто та обговорено 11 блоків від теоретичних підходів до практичних механізмів вирішення. Майстер-клас пройшов в формі активної наукової дискусії з елементами мозкового штурму. Учасники майстер-класу отримали  інформаційні матеріали та сертифікати. За результатами майстер-класу сформовано проблемні питання та перспективні напрями нарощування науково-інформаційної співпраці за інноваційними векторами розвитку АПВ.

MASTER-KLAS


 MASTER-KLAS SNAU


MASTER KLAS TYMCHUK 


Центр наукового забезпечення АПВ Харківської області

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрєва НААН

Відділ науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності

МетодОЛОГІЯ   ЕнергетИЧНоЇ  оцІнки  ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИННИХ  ДЖЕРЕЛ  РОСЛИННОГО  ПОХОДЖЕННЯ©

(Методичні рекомендації для науковців)

           

УДК 631.1:635  Методологія   енергетичної  оцінки  використання сировинних  джерел  рослинного  походження (методичні рекомендації для науковців)© Харків, ІР НААН, 2014, с. 43.

Методичні рекомендації підготували:

Тимчук В. М., Святченко С. І.

Методичні рекомендації  узагальнено  та сформовано на базі  сучасних світових і українських підходів та розробок в галузі біоенергетичної оцінки виробництва та активного використання сировинних джерел рослинного походження. Методологія енергетичної оцінки використання сировинних джерел рослинного походження є критерієм оцінки при вирощуванні і використанні сільськогосподарських культур на конкурентному рівні  та практичного забезпечення трансферу цілісних технологій інтегрованих  в харчову, технічну, переробну, енергетичну та інші галузі.

      Рекомендації рекомендовано широкому колу науковців  за спеціальностями селекція і насінництва, рослинництво, землеробство, економіка, екологія а також як навчальний посібник для аспірантів, магістрів, бакалаврів і студентів сільськогосподарських , біологічних  і екологічних учбових закладів.

            Рекомендації розглянуті на:

Міжнародній науково-практичній конференції « Технічний прогрес в АПК»   ХНТУСГ 20-21.03.2014р.

Регіональній науково-практичній конференції «Методологічні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ» 26.03.2014 р. ІР НААН

Майстер класі «Методологічні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ» СНАУ 10.04.2014 р.

Засіданні робочої групи з підготовки «Комплексної програми інноваційного розвитку АПК Харківської області в період до 2020 р.»  02.05.2014 р. ІР НААН

Міжнародній науково-практичній конференції «Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників» 23-25 06. 2014 р. ІР НААН

Дні поля ІР НААН «Озимі зернові культури» 17.06. 2014 р. ІР НААН

Засіданні лабораторії науково-методологічного забезпечення та інтелектуальної власності ІР НААН 18.06.2014 р.

Друкується за рішенням вченої ради Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН  (протокол №  4  від  28 травня  2014 р.)

Рецензенти:

Петренкова В. П. - доктор с.-г. н., професор, член кореспондент НААН

Цехмейструк М.Г.-  кандидат с.-г. н., старший науковий співробітник

Єгорова Н.Ю. –кандидат ек. н.

Відповідальний за випуск Тимчук В. М.

Компютерна верстка – Садовой О. О.

Тираж 150 прим.

            Жоден процес на Землі не може виконуватися без енергії.  Аграрне виробництво є однією з небагатьох сфер економіки, що характеризується позитивним  енергетичним балансом. В повній мірі це відноситься тільки до галузі рослинництва  (тваринництво характеризується негативним енергетичним балансом). Найважливішим енергоносієм є сонце. Кожну секунду воно випромінює та постачає  до 1,3 кДж енергії на кожен квадратний метр. Лише зелені рослини здатні за допомогою сонячної енергії перетворювати неорганічні речовини в органічні. Тому сонячна енергія є первинним енергоносієм.

            Під час перетворення одного виду енергії в іншій велике значення має коефіцієнт корисної дії ( відношення витраченої енергії до вихідної). Так,  КПД фотосинтезу становить близько 40%, а теплових котлів 60-90%. Енергетичний баланс є співвідношенням  між припливом енергії для будь-якого процесу та споживаною при цьому енергією. У сільському господарстві потреба в енергії для виробництва покривається як сонячною енергією (фотосинтез) так і придбаними та залученими енергоносіями, що в значній мірі зумовлює економічні та конкурентні показники рівня виробництва та продукції.

            В сучасних ринкових умовах надзвичайно велике значення для забезпечення конкурентоздатного агропромислового виробництва має енергетична складова. Досвід успішних світових економік переконливо свідчить про необхідність докорінного поліпшення енерговитратних показників агротехнологій і виробничих процесів вітчизняного АПВ. Особливо актуально це, насамперед, з позиціювання України у світовому виробництві сільськогосподарської продукції. Вже на сьогодні Україна займає провідні позиції з експорту пшениці, кукурудзи, соняшникової олії. Але повноцінна реалізація конкурентних переваг вітчизняного АПК досить гостро ставить питання ощадливого та ефективного використання енергетичних ресурсів і відповідної енергетичної оцінки як безпосередньо продукції так і технологічних складових її виробництва та переробки.

РЕФЕРАТ

Об’єм – 43 стор., 1 додаток,  3 рис., 13 таблиць, 71 джерело.

енергія, оцінка, сільськогосподарські  культури, вирощування, технологічна карта, енергетичний  еквівалент, енергетичні  витрати

В методичних рекомендаціях проведена оцінка витрат сукупної енергії при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Актуальність роботи полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва набуває важливого значення аналіз енергетичних витрат та їх зниження при виробництві основних сільськогосподарських  культур.  Аналіз  літературних  джерел  показує,  що,

зокрема, недостатньо теоретичних напрацювань щодо формування енергетичної стратегії при вирощуванні продукції рослинництва, енергетичного аудиту, оцінки конкурентоспроможності виробництва продукції рослинництва за енергетичним критерієм.

Мета роботи – оцінити енергетичні витрати при виробництві основних сільськогосподарських культур.

Завдання:

1) оцінити енерговитрати на основні засоби виробництва при вирощуванні основних сільськогосподарських культур;

2) розрахувати енергію, яка накопичується  в зерновій і незерновій частинах врожаю;

3) розрахувати біоенергетичну ефективність окремих технологічних прийомів і елементів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур;

4) розрахувати біоенергетичну ефективність сівозмін при вирощуванні основних сільськогосподарських культур;

5) провести економічнуоцінку енергомісткості виробництва продукції рослинництва.

Робота складається із вступу, 6-ти розділів і висновків.

У першому розділі дано теоретичне обґрунтування і загальні принципи енергетичної оцінки.

У другому розділі наведена методика розрахунку енергетичної оцінки використання сировинних джерел рослинного походження: приведені розрахунки енерговитрат при вирощуванні основних сільськогосподарських культур на: основні засоби;  паливно-мастильні матеріали; насіння, добрива, воду, пестициди; трудові ресурси; сільськогосподарську техніку; електричну та теплову енергію.

У третьому розділі наведена методика розрахунку енергії, яка накопичується  в зерновій і незерновій частинах врожаю.

У четвертому розділі наведена методика розрахунку біоенергетичної ефективності окремих технологічних прийомів і елементів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур.

У пятому розділі наведена методика розрахунку біоенергетичної ефективності сівозмін при вирощуванні основних сільськогосподарських культур.

У шостому розділі наведена економічна оцінка енергомісткості виробництва продукції рослинництва.

Біоенергетична оцінка виступає як один із важливих критеріїв конкурентоспроможності а, отже, і інноваційності та інвестиційної привабливості наукових розробок, включаючи трансфер технологій.

Зміст

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1

Теоретичне  обгрунтування  і  загальні   принципи  енергетичної  оцінки  використання  сировинних  джерел  рослинного  походження .

9

2

Методика  розрахунку  енергетичної  оцінки  використання  сировинних  джерел  рослинного   

походження  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    20

2.1 Розрахунок енерговитрат в загальному вигляді . . . . . . . .

20

2.2 Розрахунок  витрат  сукупної  енергії  на  основні засоби виробництва . . .

20

2.3 Розрахунок енерговитрат на паливно-мастильні матеріали . .

21

2.4 Розрахунок витрат сукупної енергії на добрива, воду, насіння і пестициди 

21

2.5 Розрахунок витрат сукупної енергії, яка витрачена  трудовими ресурсами 

22

2.6 Розрахунок витрат сукупної  енергії  на використання сільськогосподарської техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

2.7 Розрахунок витрат електричної та теплової енергії .. . . . .

23

3

Методика розрахунку енергії, яка накопичУЄТЬСЯ господарсько цінною  частиною  врожаю  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4

Методика розрахунку біоенергетичної  ефективності Окремих технологічних  прийомів  і  елементів  вирощування  зернових  і  олійних культур . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29

5

Методика  розрахунку  біоенергетичної  ефективності  сівозмін  при  вирощуванні  основних  С.-Г. культур . . . . . . . . 

31

6

Економічна оцінка енергомісткості виробництва  продукції  рослинництва . . . . . . . .

32

6. 1 Ефективність енергоспоживання при виробництві продукції 

      рослинництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

6.2 Енергетична ефективність та екологічна небезпечність технологій виробництва продукції рослинництва. . . . . . . . . .  

34

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39


Список наукових праць

1. В.П.Петренкова, О.В.Кривошеєва, В.К.Рябчун, В.В.Кириченко, Н.М.Леонова, Н.Я.Кускова, Т.М.Криворучко, Р.Л.Богуславський, С.І.Святченко, В.В.Поздняков.Гоподарсько-біологічна характеристика національної колекції соняшнику. Каталог. І Р ім. В.Я.Юр’єва. НЦГРРУ. 2003. 124 с.

2. Святченко С.І. Використання комп'ютерних технологій в селекції сільськогосподарських культур. Тези доп. на міжн. наук. симп. "Сучасні технології селекційного процесу с.-г. культур". 7-8 липня 2004 р. Харків. І Р ім. В.Я.Юр’єва. 

3. Святченко С.І. База даних "Держстандарт насіння". Тези доп. на  наук. конф.   7-8 жовтня 2004 р. Харків. І Р ім. В.Я.Юр’єва.

4. Маркова Т.С., Святченко С.І.  Інформаційна база даних генетико-селекційних ознак сої. Тези доп. на Міжн. наук.-пр. конф. „Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання”. 2004. Львів.

5. Матвієць В.Г., Мошенко М.М., Шудря П.П. Результати селекційної роботи з озимою пшеницею на Веселоподільській дослідно-селекційній станції / Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С.55-64.

6. Матвієць В.Г., Матвієць Н.М. Завдання та результати селекції озимої пшениці в Веселому Подолі / Селекція і насінництво. – Харків, 2004. – Вип. 88. – С.16-24.

7. В.В.Кириченко, Н.В.Кузьмишена,  С.І.Святченко. Залежність ознак продуктивності у гібридів соняшнику від походження батьківських  ліній. Селекція і насінництво / Міжвід. тем. наук. зб. І Р ім. В.Я.Юр"єва. 2005. № 89.

8. Матвієць В.Г., Лучной В.В., Матвієць Н.М., Рябчун Н.І. Методи створення вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці в селекції на продуктивність і якість продукції / Селекція і насінництво. – Харків, 2006. – Вип. 93. – С.228-242.

9. Матвієць В.Г., Панченко І.А., Лучной В.В., Кобизєва Л.Н., Ніколенко І.А., Матвієць Н.М., Садовой О.О. Біохімічні властивості насіння сортозразків Національної колекції сої / Селекція і насінництво. – Харків, 2006. – Вип. 93. – С.214-227.

10. Кобизєва Л.Н., Тертишний О.В., Святченко С.І. Відбір сортозразків сої за інтенсивністю утворення білку. Тези доп. на VIII з'їзді укр. тов. генетиків і селекціонерів. 24–28 вересня 2007 р. Алушта.

11. Матвієць В.Г., Панченко І.А., Лук'яненко Л.М., Лучной В.В., Діденко С.Ю., Усова З.В., Ніколенко І.А. Напрямки і результати біохімічних та технологічних досліджень в селекції сільськогосподарських культур на якість зерна / Теоретичні основи селекції польових культур: Зб. наук. праць.- Харків. ІР ім. В.Я. Юр'єва УААН, 2007.- С.210-259

12. Матвієць В.Г., Панченко І.А., Матвієць Н.М. Використання мутагенезу для створення вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці в селекції на якість зерна / Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.Н.Ремесла УААН.- Київ: Аграрна наука. - Випуск №8.- 2007.- С.253-263.

13. Матвієць В.Г., Силенко С.І., Кобизєва Л.Н., Колотілов В.В., Матвієць Н.М., Дворніченко Т.М. Амінокислотний склад білка насіння квасолі / Генетичні ресурси рослин. - Харків, 2008. – Вип. 5. – С.106-113.

14. Святченко С.І. Розрахунки  витрат при  виробництві біопалива. Тези доп. на міжн.  конф.  „Трансфер технологій і інноваційний потенціал регіонів”.  Донецький інститут АПВ. 30.01.2009 р. 

15. В.В.Кириченко, В.М.Тимчук. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво. Наукове видання. - Х., 2009. - 230 с.

16. Святченко С.І. Витрати при переробці некондиційного насіння  олiйних  культур  на  бiодизель. Науково-техн. бюлетень ІОК.  Запоріжжя. 2010, № 15. С. 145-148.

17. Святченко С.І. Економічні розрахунки витрат при виробництві біопалива / Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області.  2010, № 8. С. 274-279.

18. Матвієць В.Г., Лісничий В.А., Горлачева О.В., Матвієць Н.М. Проблема якості зерна пшениці м’якої озимої: системний підхід до вирішення / Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - Харків, 2011. – Вип. 10. – С.151-159.

19. Козаченко М.Р., Солонечний П.М., Святченко С.І. Екологічна пластичність та варіанта стабільності основних ознак продуктивності рослин ячменю ярого / Вісник ХНАУ. 2011, № 10’11. С. 103-114.

20. Тимчук В.М., Святченко С.І. Аналіз стратегічних напрямків розвитку зернового комплексу Харківської області / Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. 2011, Вип. № 11. С. 4-15.

21. В.В.Кириченко, А.В.Чехов, В.П.Петренкова, І.П.Пазій, В.М.Тимчук, С.І Святченко,  Н.Ю.Єгорова, Н.В.Фурман, Г.М.Бабарика, М.Г.Цехмейструк, В.П.Коломацька.  Визначення оптимальних параметрів виробництва олійних культур. (Методичні рекомендації). І Р ім. В.Я.Юр’єва НААН – ЛЛЗЦ НААН. Харків. 2012. 88 с.

22. Академік Борис Миколайович Рожественський (1874‑1943) : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1902‑1958 роки / уклад. : В. А. Вергунов, В. П. Петренкова, І. В. Гребенюк ; наук. ред. В. А. Вергунов ; НААН, ДНСГБ, ІР ім. В. Я. Юр’єва. – Х., 2012. – 180 с. ; порт. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України» / НААН, ДНСГБ, ІР ім. В. Я. Юр’єва ; Кн. 48).

23. Матвієць В.Г., Капінос М.М., П’ятидверна К.В. Аналіз нормативно-правової бази оцінки інтелектуальної власності в Україні / Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - Харків, 2012. – Вип. 13. – С.315-323.

24. Матвієць В.Г. Забезпечення правової охорони сорту рослин в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України / Теорія і практика інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 3 (65), додаток. – С.30-36.

25. Тимчук В.М. / Проблемні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ / В.М. Тимчук // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 2. - С.23-25.

26. Організація збирання урожаю ранніх польових культур в господарствах Харківської області у 2013 р. / [В.В. Панов, О.С. Кучеревський, С.І. Попов, Л.Н. Кобизєва, В.П. Петренкова]. - Магда ЛТД, 2013. – 58 с.

27. Каталог сортів і гібридів польових культур / [Попов С.І., Звягін А.Ф., Рябчун В.К., Єгоров Д.К., Голік О.В. та ін.] – Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013 – 158 с.

28. Попов С.І. / Сучасний стан насінництва соняшнику в Україні і пропозиції його покращення / С.І. Попов, В.В. Кириченко, В.М. Тимчук, С.І. Святченко // Реклама на село, № 2 6 (646), 27 червня 2013 р. С.4.

29. Попов С.І / Збирання насінницьких посівів / С.І.Попов, Ю.І. Буряк, В.М. Тимчук, Ю.Є. Огурцов, Є.С. Бондаренко // Реклама на село, № 26 (646), 27 червня 2013 р. С.13-14.

30. Попов С.І. / Організація збирання ранніх зернових та зернобобових культур в умовах 2013 року / С.І. Попов, М.Г. Цехмейструк, В.М. Тимчук, О.В. Доценко, М.О. Циганенко, Є.С. Бондаренко // Реклама на село, № 25 (645), 20 червня 2013 р. С.6-7.

31. Пат. №80329 Україна Спосіб оцінки селекційного матеріалу цибулі ріпчастої на придатність до зберігання / Тимчук С.М., Тимчук В.М.; заявник і патентовласник Тимчук В.М. - № u201213221; заявл. 20.11.2012 р.; опубл. 27.05.2013 р., Бюл. № 10/2013.

32. Пат. №79688 Україна Спосіб створення інбредних ліній цибулі ріпчастої / Тимчук С.М., Тимчук В.М., Івченко Т.В.; заявник і патентовласник Тимчук В.М. - № u201213223; заявл. 20.11.2012 р.; опубл. 25.04.2013 р., Бюл. № 8/2013.

33. Тимчук В.М. / Земля віддячить / В.М. Тимчук, В.Г. Матвієць, І.В. Гребенюк // Реклама на село, № 06 (628), 7 лютого 2013 р.  С.6.

 34. Тимчук В.М. / Стан та потенціал кукурудзи / В.М. Тимчук, С.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк // Реклама на село, №01-02 (623-624), 10 січня 2013 р. С.10.

35. Тимчук В.М. / Генетичний потенціал озимої пшениці на Слобожанщині можна реалізувати на рівні 80% / В.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк // Зерно і хліб. – 2013. - № 1 (69). - С.41-43.

36. Кириченко В.В. / Селекційна кухня. Проблематика ефективного використання потенціалу соняшнику (серія статей) / В.В. Кириченко, В.І. Сивенко, В.М Тимчук., С.І. Святченко // Реклама на село, №28 (648) 11 липня 2013 р. С.7

37. Тимчук С.М. / Генетичний аналіз основних ознак гранулярного крохмалю у кукурудзи на основі мутації SU2 / С.М. Тимчук, М.М. Мартинюк, В.В. Поздняков, В.М. Тимчук, О.В. Анциферова, Ю.В. Харченко, Л.Я. Харченко // Вісник Полтавської державної академії - 2012.- № 4 (67). – С.23-26.

38. Особливості проведення осіннього комплексу польових робіт в Харківській області у 2013 р. / [Панов В.В., Кучеревський О.С., Попов С.І. та інші]. – Луганськ: ФОП Котова О.В., 2013. – 44 с.

39. Catalogofvarietiesandhybridsfieldcrops/ [PopovS.I., KobyzevaL.N., ZvyaginA.F., RyabchunV.K., EgorovD.K.etall]. – Lugansk: FOPKotovaO.V., 2013. - 158 p.

40. Попов С.І./ Особливості вирощування озимих культур в осінній період / С.І. Попов, Ю.Г. Красиловець, В.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк, Є.С. Бондаренко // Реклама на село, № 39 (659) 26 вересня 2013 р. С. 6-7.

41. Попов С.І. / Захист від бур’янів у післязбиральний період / С.І. Попов, Р.А. Гутянський, В.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк, Є.С. Бондаренко // Реклама на село, №38 (658) 19 вересня 2013 р. С. 10-11.

42. Попов С.І. / Збирання насінницьких культур / С.І. Попов, Ю.І. Буряк, В.М. Тимчук, Ю.Є. Огурцов, Є.С. Бондаренко // Реклама на село, № 30 (650) 25 липня 2013 р. С.8-9.

43. Кириченко В.В. / Підвищення якості соняшникової олії / В.В. Кириченко, С.М. Тимчук, В.М. Тимчук // Реклама на село, № 30 (650) 25 липня 2013 р. С.13

44. Кириченко В.В. / Технологія вирощування соняшнику / В.В. Кириченко, Ю.Г. Красиловець, В.М. Тимчук, М.Г. Цехмейструк // Реклама на село, № 30 (650) 25 липня 2013 р. С.11.

45. Кириченко В.В. / Інтегрований захист посівів / В.В. Кириченко, Ю.Г. Красиловець, В.П. Петренкова, В.М. Тимчук, Р.А. Гутянський // Реклама на село, № 29 (649) 18 липня 2013 р. С.6-7.

46. Фактори продуктивності / С.І. Попов, М.Г. Цехмейструк, В.М. Тимчук, Є.С. Бондаренко // Аграрник № 15 (214), 28 серпня 2013 р. С.34-35.

47. Вітанов О., Тимчук В. Томати на продаж і на насіння / О. Вітанов, В. Тимчук // Плантатор – 2013. - № 2. - С.30-34.

48. Тимчук С.М. Вміст і жирно кислотний склад олії в зерні ендоспермальних мутантів кукурудзи / С.М. Тимчук, О.Г. Супрун, В.М. Тимчук та ін. // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. - № 14. - С.128-137.

49. Кириченко В.В. / Рейтинг установ-оригінаторів сортів пшениці ярої та гібридів соняшнику за площами посівів в Україні у 2012 р. / В.В. Кириченко, В.П. Коломацька, С.І. Святченко та ін. // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. - № 14. - С.234-239.

50. Петренкова В.П. / Значимість фітосанітарного контролю в стабілізації урожаю / В.П. Петренкова, В.М. Тимчук, І.В. Гребенюк // Реклама на село, № 40 (660) 3 жовтня 2013 р. С. 8.

51. Красиловець Ю.Г. / Захистимо посіви від совки озимої та інших шкідливих організмів восени / Ю. Красиловець, Н. Кузьменко, В.Тимчук, І. Гребенюк // Реклама на село, № 44 (664) 31 жовтня 2013 р. С.14.

52. Підгрунття майбутнього врожаю, або ще раз про бур’яни / С.І. Попов, Р.А. Гутянський, В.М.Тимчук та ін. // Аграрник, № 18 (217), 16 жовтня 2013 р. С. 34-36.

53. Тимчук В.М. Аналіз перспектив трансферу технологій в АПВ/ В.М. Тимчук // Посібник українського хлібороба – 2013. - том 2. - С.115-117.

54. Аналіз проблематики ГМО сої в Україні / Л.Н. Кобизєва, В.М. Тимчук, Є.С. Бондаренко, І.В. Гребенюк // Посібник українського хлібороба. – 2013. - том 2. - С. 168.

55. Пат. 81084 Україна  Спосіб підвищення схожості насіння цибулі ріпчастої в процесі зберігання / Тимчук С.М., Тимчук В.М.; заявник і патентовласник Тимчук В.М. - № u201213222; заявл. 20.11.2012 р.; опубл. 25.06.2013 р., Бюл.№ 12/2013.

 56. Білоусько В.С. Проблеми обліку та оцінки об’єктів права інтелектуальної власності та нематеріальних активів (на прикладі Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН) / В. С. Білоусько, С. І. Святченко // Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан і перспективи розвитку: Мат. наук.-практ. інтернет-конференції 1-10 квітня 2013 р. - Харків., ХНАУ. 2013. - С. 25-29.

57. Святченко С.І. Організація обліку об’єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів в наукових установах агропромислового комплексу / С.І. Святченко // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. - Вип. 14. - С. 301-315.

 58. Святченко С.І. Економічна ефективність переробки сої / С.І. Святченко // збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-й річниці від початку розвитку рисівництва в Україні (6-8 серпня 2013 р). – Скадовськ: Інститут рису НААН, 2013. - С. 209-210.

 59. Матвієць В.Г., Капінос М.М. Оцінка сорту рослин як нематеріального активу в наукових бюджетних установах АПК / В.Г. Матвієць, М.М. Капінос // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. – Вип. 14. – С.248-258.

 60. Економічні та правові аспекти комерціалізації інтелектуальної власності в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН / В.Г. Матвієць, М.М. Капінос, Е.Т. Лерантович, І.В. Гребенюк // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. - Харків: ІР НААН, 2013. – Вип. 14. – С.259-268.

61. Гребенюк І. В. Методичні рекомендації Б. М. Рожественського в організації демонстраційних полів / І. В. Гребенюк // Історія освіти, науки і техніки в Україні: мат. VIIІ Всеукр. конференції молодих вчених та спеціалістів. – К., 2013. – Вип. 2. – С. 63‑64.

 62. Тимчук В.М., Матвієць В.Г. Моніторинг та аналіз проблемних питань трансферу об’єктів права інтелектуальної власності / В.М. Тимчук, В.Г. Матвієць //Актуальные вопросы интеллектуальной собственности: сборник докладов ХХI Международной научно-практической конференции, Ялта, 16-18 сентября 2013 г. – К.: ООО «Информационные системы», 2013. – С.232-236.

 63. Пат. 81282 Україна  Спосіб визначення показників якості в цілому зерні тритикале на аналізаторі «ИнфраЛюм ФТ-10» / Матвієць В.Г., Матвієць Н.М., Шелякіна Т.А., Ільченко Н.К.; заявник і патентовласник Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН - № u201300123; заявл. 03.01.2013 р.; опубл. 25.06.2013 р., Бюл.№ 12/2013.

 64. П’ятидверна К.В., Капінос М.М. Оцінка конкурентоспроможності інноваційної продукції: поняття та методи / К.В. П’ятидверна, М.М. Капінос // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. – Вип. 14. – С. 275-282.

 65. Романіка Є.В., Лерантович Е.Т. Торгівельні марки в якості захисту сортів рослин / Є.В. Романіка, Е.Т. Лерантович // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків: ІР НААН, 2013. – Вип. 14. – С. 283-286.

66. Кириченко В.В., Тимчук В.М., Святченко С.І., Гребенюк І.В. Аналіз сортозразків за площами посівів в Україні у 2011-2012 маркетинговому році. Посібник українського хлібороба. Науково-практичний збірник. 2014. Т. 1. с. 120-123.

67. Кириченко В.В., Сивенко В.І.,  Макляк К.М., Святченко С. І. та ін. Вирощування насіння гібридів соняшнику (методичні рекомендації). Наукове видання. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. 2014.

68. Святченко С.І. Біоенергетична оцінка вирощування олійних культур – критерій конкурентоспроможності та інноваційності. Стійкість соняшнику до біо- та абіотичних чинників. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 24-25 червня 2014 р. Наукове видання. Харків.

69. Тимчук В.М., Святченко С. І. Методологія енергетичної оцінки використання сировинних джерел рослинного походження (методичні рекомендації). Харків. ІР НААН. Стиль-Іздат. 2014, с. 42.

70. Кириченко В.В., Бондаренко Є. С., Святченко С. І. Гібриди соняшнику селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юрєва НААН. Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 3-8.

71. Кириченко В.В., Святченко С. І. Моделювання зміни економічної доданої вартості при виробництві та переробці соняшнику. Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 50-52.

72. Святченко С.І. Біоенергетична оцінка вирощування олійних культур – критерій конкурентоспроможності та інноваційності. Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 52-55.

73. Кириченко В.В., Святченко С. І. Сегментація посівів соняшнику. Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 55-56.

74. Кириченко В.В., Святченко С. І. , Цехмейструк М.Г. Пріоритетні  напрями виробництва соняшнику. 

Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 84-88.

75. Кириченко В.В., Сивенко В.І.,  Макляк К.М., Святченко С. І. та ін. Вирощування насіння гібридів соняшнику (методичні рекомендації). Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 94-99.

76. В.В.Кириченко, В.І.Сивенко,  К.М.Макляк, В.П.Коломацька, Ю.І.Буряк, С. І. Святченко та ін. Вирощування насіння батьківських форм гібридів соняшнику (методичні рекомендації). Посібник українського хлібороба. Наук.-практ. зб. 2014 р. Т. 2. с. 114-121.

77. Щипак Г. В., Святченко С. І., Непочатов  М. І.  Оцінка сортозразків тритикале озимого за екологічною пластичністю та стабільністю основних ознак продуктивності. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. Наук.-виробниций збірник. Вип. 16. 2014 р. С. 247-256.


 Контакти

Телефони:

392-00-50   Тимчук Віктор Михайлович

  

         779-77-61  Святченко Сергій Іванович.

  

  

 Svyatshen

 E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it