PDF Print

Вимоги


 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН видає міжвідомчий тематичний науковий збірник «Селекція і насінництво». Пропонуємо надсилати статті для публікації в цьому збірнику.

У збірнику публікуються експериментальні статті з питань селекції та генетики, фізіології, насінництва, насіннєзнавства, генетичних ресурсів рослин, сортовивчення та сортознавства і інші, що пов’язані з проблемами селекції польових культур.

Статті надсилаються у двох примірниках українською, російською чи  англійською мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком, додається будь-який електронний носій  з записом статті. Обсяг статей − до восьми сторінок друкованого тексту, враховуючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту другого примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи.

Стаття повинна мати такі елементи:

Структура статті: УДК. Назва статті (до 10 слів трьома мовами). Автори (прізвище та ініціали трьома мовами). Назва установи, де працюють автори (трьома мовами). Анотація мовою написання статті (українською чи російською) до 50 слів, розширена анотація російською (українською) та англійською (Abstract) мовами (100–250 слів). Ключові слова (до 10 слів трьома мовами). Короткий вступ, де вказати до якої області науки відносяться дослідження та довести їхню актуальність; постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Мета і завдання досліджень. Методика та вихідний матеріал, роки та умови досліджень. Результати та їх обговорення з повним обґрунтуванням. Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 3008-95 та список використаних джерел (References), оформлений за вимогами СВЕ:

Autor A., Autor B. and …Title of article. Title of Journal. 2012. 10 (2) : 49–53.

У References в українських, російських чи інших джерелах, які наведені кирилицею, ПІБ авторів, назву журналу, видавництва вказувати за допомогою транслітерації, назву статті (книги) подавати в перекладі на англійську мову.

Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95 та вище), шрифт Times New Roman, розмір літер 10, через один інтервал, сторінка А5 (14,5 см × 21,0 см) з полями ліве та праве -1,3 см, верхнє та нижнє - 1,8 см. Графіки, діаграми повинні бути побудовані в MS Word (Word Graf), або малюнком в TIFF, РСХ, JPEG форматах, чорно-білі.

До статті додаються окремим файлом поштова та електронна адреси для листування, контактні телефони.

Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела [у квадратних дужках]; список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті.

До уваги авторів

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5–7 річної давності) або однорічні результати та оформлені не за правилами.

Рукописи не повертаються та не рецензуються.

Строки подачі статей редколегія не обмежує.

Статті надсилають за адресою:

Редколегія збірника «Селекція і насінництво»

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН

пр. Московський, 142, Харків-60, 61060

тел. (0572) 90-02-80; (057) 392-13-43

е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Відповідальний редактор збірника

доктор с.-г. наук, професор, 

      академік НААН                                                                    В. В. Кириченко


 

 "Селекція і насінництво"