PDF Print

До уваги авторів


 

    Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН є засновником науковo-виробничого збірника "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області". У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

      Статті надсилати у 2-х примірниках українською (російською, англійською) мовою з супровідним листом від організації, внутрішньою рецензією та експертним висновком, додатково додається диск CD-R(W) з записом статті, або на вказану нижче електронну адресу. Обсяг статей - до 15 сторінок друкованого тексту, включаючи ілюстрації та бібліографію. Остання сторінка тексту 2-го примірника повинна бути підписана авторами та керівником роботи. Текст має бути набраним у редакторі MS Word для Windows (версії 95...98 та вище), шрифт Times New Roman Cyr., розмір літер 12, через один інтервал, розмір сторінки 21,0 × 29,7 см (А4), з полями по 2 см. Фотографії та малюнки мають бути контрастні і подані окремим файлом.

       Структура статті: УДК; Назва; Ініціали та прізвище авторів; Назва установи, де працюють автори; Реферат; Ключові слова (не більше 2-х рядків) (всі відомості трьома мовами); Короткий вступ з оглядом літератури; Мета і завдання досліджень; Методика та вихідний матеріал; Результати і їх обговорення; Висновки; Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 3008-95; Список використаних джерел англійською мовою (References), оформлений за вимогами CBE/CSE. Реферат російською (українською) (обсяг реферату 1 сторінка) та англійською мовою (розширений до 250 слів згідно плану статті). Посилання на літературу в тексті позначається порядковим номером джерела (у квадратних дужках); список використаних джерел подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті (ДСТУ 3008-95).

           Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають тематиці збірника, містять застарілі (5-7 річної давності) результати та статті, оформлені не за правилами. Терміни подачі статей редколегія не обмежує.

Статті надсилати за адресою: 61060, м. Харків, пр. Московський, 142 , Інститут рослинництва ім. В.Я. Юрєва НААН, Редколегія збірника "Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області".  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   .  Tел. (057) 392-00-50, 290-02-81 .

 Головний редактор вісника. доктор с.-г. наук, академік НААН                                      В.В. Кириченко

 


 "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ"