PDF Print

Лабораторія селекції тритикале ярого

 


 Історія підрозділу


 

У відділі тритикале ярого Українського НДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва (колишня назва Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва) під керівництвом професора А. Ф. Шулиндіна з 1975 р. розпочалися роботи по створенню нових форм ярих тритикале в трьох напрямах.
Перший з них – міжлінійна гібридизація кращих зарубіжних зразків з Мексики, Канади, США та інших країн (розробляв В. І. Шатохін).
Другий напрям – гібридизація ярих тритикале з м’якою пшеницею (виконувала О. Г. Сорока).
Третій напрям – створення нових ліній методом складних міжродових схрещувань м’якої пшениці з житом і кращими зарубіжними лініями тритикале (здійснював В. К. Рябчун). Широка робота за третім напрямом із залученням нових форм м’якої пшениці, ярого та озимого жита, створених в лабораторії та інтродукованих ліній тритикале, дала змогу одержати якісно новий селекційний матеріал, сформувати ознакову колекцію, обгрунтувати і розгорнути селекційну програму, створити та зареєструвати сорти, налагодити виробництво насіння.

 


 Hlib

 


 Напрями роботи


На сучасному етапі основним завданням селекційної роботи групи селекції тритикале ярого є розробка методів селекції ярого тритикале на підвищення урожайності та адаптивності, створення сортів з підвищеною стабільністю врожайності, хорошими хлібопекарськими та змішувальними властивостями.


Основні завдання селекції ярого тритикале


  •  підвищення урожайності (продуктивності колоса, густоти стеблестою);
  •  стійкість до абіотичних факторів (весняні заморозки, посуха, вилягання, проростання зерна);
  •  стійкість до біотичних факторів (листові, колосові і кореневі хвороби, скритостеблові шкідники, пильщик хлібний,    хлібні жуки, клоп-черепашка);
  •  покращення якості зерна (біохімічний склад зерна, хлібопекарські властивості);
  • підвищення технологічності вирощування.


Співробітники лабораторії


Рябчун Віктор Кузьмович – науковий керівник НТР, канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заст. дир. з наукової роботи з генетичними ресурсами рослин

Капустіна Тетяна Борисівна – завідуюча лабораторії; канд. с.-г. наук; старший науковий співробітник

Мельник Віра Сергіївна – старший науковий співробітник; канд. с.-г. наук

Чернобай Сергій Володимирович – науковий співробітник; канд. с.-г. наук

Щеченко Ольга Євгеніївна – молодший науковий співробітник

Гурєєва Тетяна Петрівна – лаборант

Данилюк Сергій Григорович– технік


 

F1

 


 Основні наукові розробки


В результаті селекційної роботи створено понад двох десяткыв сортів тритикале ярого, 12 з яких включені до Державного реєстру. Сорти Зліт харківський, Булат харківський та дворучка Підзимок харківський проходять державне сортовипробування.

Сорти УКРО (2000), Хлібодар харківський (2013) та Сонцедар харківський (2016) зареєстровані в Російській Федерації.

Хлібодар харківський, 2003 р. (патент №0628)

Легінь харківський,  2008 р. (патент №0848)

Сонцедар харківський, 2013 р. (патент №130055)

Лебідь харківський, 2014 р. (патент №130055)

Дархліба харківський, 2015 р. (патент №150156)

Боривітер харківський, 2015 р. (патент №150157)

Гусар харківський, 2016 р.

Воля харківська, 2017 р.


 

Tritikale 

 


Наукові публікації


   Рябчун В. К., Шатохін В. І., Лісничий В. А., Капустіна Т. Б. Яре тритикале для стабільного виробництва зерна. - Харків: ІР ім. В. Я. Юр'єва, 2007. - 16 с.

   Лесничий В. А., Рябчун В. К., Шатохин В. И., Музафаров И. М. Яровое тритикале обеспечит стабильность рынка зерна. // Зерно.– № 2.– 2008.– С. 19– 26.

   Носко Р. П. Національна колекція тритикале ярого: формування, вивчення та використання зразків генофонду / Р. П. Носко, В. К. Рябчун, В. І. Шатохін // Генетичні ресурси рослин, 2009 р. – №7. – С. 108 – 116.

   Рябчун В. К., Шатохін В. І., Мельник В. С., Капустіна Т. Б., Лісничий В. А. Вирощування тритикале ярого для стабілізації виробництва зерна // Посібник українського хлібороба. – Х, 2010 р. – С. 199 – 203.

   Рябчун В. К., Шатохін В. І. Селекція тритикале ярого // Насінництво, 2010. – С. 15 – 17.

   Мельник В. С., Рябчун В. К. Гетерозис. Особливості використання // Насінництво, 2010. – С. 17 – 19.

   Мельник В. С., Рябчун В. К. Гетерозис. Особливості використання // Насінництво, 2010. – С. 17 – 19.

   Мельник В. С. Комбінаційна здатність зразків тритикале ярого в умовах Лісостепу України / В. С. Мельник, В. К. Рябчун // Селекція і насінництво. – 2011. – Вип. 99. – С. 115–122.

   Рябчун В. К. Коллекция ярового тритикале (Triticosecale Wittmack) Национального генбанка растений Украины / В. К. Рябчун, Р. П. Носко, В. С. Мельник. – Х.: НААН, ИР им. В. Я. Юрьева, 2011. – 8 с.

   Рябчун В. К. Особливості запилення колекційних зразків тритикале ярого в умовах східного Лісостепу України / В. К. Рябчун, В. С. Мельник, О. В. Зимогляд // Генетичні ресурси рослин.– 2011.– № 9.– С. 199–208.

   Мельник В. С. Вплив гаметоцидів на формування чоловічої стерильності та розвиток рослин тритикале ярого / В. С. Мельник, В. К. Рябчун // Селекція і насінництво. – 2012. – Вип. 101. – С. 90–101.

   Рябчун В. Чим підсівати озимі / В. Рябчун, В. Мельник, Н. Рябчун // Пропозиція. –2012. – № 3.

   Рябчун В. К. Тритикале яре: методичні підходи та результати селекції на стійкість до основних хвороб та шкідників / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник // Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів. – навчальний посібник. – за ред. Кириченка В. В., Петренкової В. П. – Х., 2012. – С. 140–147.

   Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., та ін.. – Тритикале – нові можливості стабілізації виробництва зерна. Тритикале яре / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник та ін. –Наукове видання. – Х., 2013. – 18 с.

   Попов С. І. Каталог сортів і гібридів польових культур / С. І. Попов, Л. Н. Кобизєва, А. Ф. Звягін та ін. – Х., 2013. – 159 с.

   Мельник В. С. Особливості біології цвітіння та прояв ефекту гетерозису у тритикале ярого : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / В. С. Мельник. – Харків, 2013.– 21 с.

   Мельник В. С. Комплексная оценка образцов ярового тритикале для использования в гетерозисной селекции / В. С. Мельник, В. К. Рябчун, Т. Б. Капустина // Зерновое хозяйство России. – 2014. – 3 (33). – C. 27–30.

   Рябчун В. К. Ознакова колекція тритикале ярого за ознаками відмінності / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник та ін. // Генетичні ресурси рослин. – 2014. – № 14. – С. 34–41.

   Капустіна Т. Б. Джерела стійкості тритикале ярого проти збудників септоріозу листя та бурої листкової іржі з комплексом цінних господарських ознак / Т. Б. Капустіна // Генетичні ресурси рослин, Харків. – 2015. – № 15. – С. 54–63.

   Рябчун В. К. Методологія створення та господарсько-біологічні властивості нового сорту тритикале ярого Дархліба харківський / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник та ін. // Наукові доповіді НУБ і П України. – 2015. – № 6 (55).

   Рябчун В. К. Господарські та біологічні властивості нових сортів тритикале ярого Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник, О. Є. Щеченко // Вісник Центру наукового забезпесення АПВ Харківської області. – 2015. – Вип. 19.

   Рябчун В. К. Селекція тритикале ярого на підвищення адаптивності та урожайності / В. К. Рябчун, Т. Б. Капустіна, В. С. Мельник, О. Є. Щеченко, С. В. Чернобай. – Х., 2015. –54 с.

   Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. Урожайність тритикале ярого та її стабільність залежно від генотипу та умов середовища // Сортовивчення, 2016. №1 (33). С. 37–44.

   Ryabchun V., Ryabchun N. Initial material of winter triticale for breeding of winter hardiness varieties: Book of abstracts 9 thInternational Triticale Symposium Szeged, May 23-27. Hungary, 2016. P. 36.

   Рябчун В. К., Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Чернобай С. В., Щеченко О. Є. Підвищення адаптивності тритикале ярого селекційним шляхом. Створення посухостійких сортів. У кн.: Основи управління продукційним процесом польових культур. Монографія. Під ред. В. В. Кириченка. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Харків, 2016. С. 278–313.


 


Контакти


 61060, м. Харків, пр-т Московський, 142, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

 Рябчун В. К. тел.(+38057) 392-10-33, (+38)0675460858, тел./факс. 779-77-63, e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Капустіна Т. Б. тел. (+38)0987769974

 Мельник В. С. тел. (+38)0969523056, e-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .