PDF Печать

ISSN2309-7345

НАЦІОНАЛЬНА аКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва

Національний центр генетичних ресурсів рослин

україни

генетичні ресурси рослин

науковий журнал

генетические ресурсы растений

научный журнал

plant genetic  resources

scientific  journal

Сайт журнала - Genres.com.ua

Виходить 2 рази на рік

Заснований в березні 2004 р.


Засновник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  Національної академії аграрних наук

Редакційна колегія: В.В. Кириченко (головний редактор), В.К. Рябчун (заступник головного редактора), Р.Л. Богуславський, О.А. Задорожна, Г.С. Захаренко, Л.Н.  Кобизєва, М.Р. Козаченко, Л.В. Козубенко, П.В. Кондратенко, Н.В. Кузьмишина, М.Ф. Кучер, О.Ю. Леонов, М.А. Литвиненко, В.Г. Михайлов, В.В. Моргун, І.А. Панченко, В.П. Петренкова, А.А. Подгаєцький, М.В. Роїк, Н.І. Рябчун, О.О. Созінов, В.П. Ткач, О.М. Шабетя

Відповідальний секретар: О. А. Задорожна

Адреса редакції:      Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН,

   Національний центр генетичних ресурсів рослин України

Московськийпроспект, 142, 61060, Харків, Україна

   Тел. +38(057) 3921033,тел/факс +38(057) 7797763

   E-mail: ncpgru@gmail.com

EditorialBoard: V.V. Kyrychenko (editor in chief), V.K. Ryabchun (deputy editor), R.L. Bogouslavskyi, O.A. Zadorozhna, G.S. Zakharenko, L.N. Kobyzeva, M.K. Kozachenko, L.V. Kozubenko, P.V. Kondratenko, N.V. Kuzmishina, M.F. Kucher, O.YLeonov, M.ALitvinenko, V.T. Manzyuk, V.G. Mykhailov, V.V. Morgun, I.A. Panchenko, V.P. Petrenkova, A.A. Podgajetskyi, V.V. Roik, N.I. Ryabchun, O.O. Sozinov, V.P. Tkach, O.MShabetya 

Executive secretary  O.A. Zadorozhna

Editorial office address:

Plant Production Institute nd.a.V.Ya.Yuryev  of NAAS,

National Centre for Plant Genetic Resources of Ukraine

142, Moskovskyi avenue, 61060, Kharkiv, Ukraine

Phone +38(057) 3921033, phone/fax +38(057) 7797763

E-mail: ncpgru@gmail.com

Свідоцтво про реєстрацію КВ №9581 від 04.02.2005

Президією ВАК України (постанова № 1-05/7 від 04.07.2006р., Перелік № 18) журнал зареєстровано як фахове видання з сільськогосподарських наук

© Інститут рослинництва

    ім. В.Я. Юр’єва НААН,”Генетичні ресурси рослин” 2004


ЗМІСТ

Привалов  Ф. И. 

Формирование Национального генбанка и результаты работы с ресурсами растений в Беларуси…………………………………………………………………………………..

7

ІНТРОДУКЦІЯ

 

Рябчун В. К., Кузьмишина Н. В., Богуславський Р. Л.

Інтродукція зразків генофонду рослин до Національного банку генетичних ресурсів рослин України……………………………………………………………………………..

17

Холод С.M., Кір’ян В.М., Іллічов Ю.Г.

Інтродукційно-карантинний розсадник устимівської дослідної станції рослинництва і його роль в інтродукції зразків іноземного генофонду в Україну…………………….

25

Богуславский Р.Л., Кір’ян В.М., Бідаш Ю.І.

Збір зразків генофонду рослин у південно-західному регіоні України ………………..

37

Білик О.М.

Інтродукція та збереження біорізноманіття дерев та чагарників в дендрологічному парку "Устимівський"……………………………………………………………………...

47

Харченко Ю.В., Харченко Л.Я., Холод С.М.

Оцінка нових зразків кукурудзи за цінними господарськими ознаками……………….

58

Силенко С. І., Силенко О. С.

Інтродукція та збагачення біологічним різноманіттям Національного генбанку рослин України зернобобовими культурами……………………………………………..

67

ФОРМУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОЛЕКЦІЙ

 

Безугла О.М., Кобизєва Л.Н.

Класифікація культурного виду нуту  Сicer arietinum L………………………………...

75

Каражбей Г.М., Гринів С.М., Камінська Л.В., Дудка Т.В.

Формування  колекцій з еталонними ознаками сортів сорго звичайного двокольорового (Sorghum bicolor L.)  та жита посівного (Secale cereale L.) ……...……

82

Харченко Ю.В., Харченко Л. Я.

Географічний і ботанічний склад та селекційна цінність колекції кукурудзи Устимівської дослідної станції рослинництва……………………………………………

91

Харченко Ю.В., Бондус Р.О., Подгаєцький А.А., Карелов А.В.

Збір, збереження та вивчення  генетичного різноманіття колекції  сортів картоплі….

100

Кочерга В.Я.

Видовий склад колекції кормових культур Устимівської дослідної станції рослинництва………………………………………………………………………………

109

Тригуб О.В.

Формування поліморфізму гречки (Fagopyrum Mill.) як результат  інтродукції……...

116

ДЖЕРЕЛА ТА ДОНОРИ

 

Кормош С.М.

Оцінка колекційних зразків та основні напрямки формування вихідного матеріалу любистку лікарського - джерел цінних ознак для селекції в умовах низинної зони Закарпаття…………………………………………………………………………………..

123

Черняєва І. М., Лучна І. С., Петренкова В. П., Кочуров Я. В.

Нові джерела стійкості пшениці м’якої озимої до хвороб в умовах північно-східної частини лісостепу України………………………………………………………………..

132

Білявська Л.Г., Пилипенко О.В., Діянова А.О.

Новостворені неопушені форми сої………………………………………………………

140

Гурін М.В.

Створення нових високопектинових ліній томату………………………………………

147

Мельничук О.А.

Генофонд  кизилу справжнього (Cornus masL.) в Закарпатті…………………………

160

Кузьмук С. Л., Банковська М.Г., Джуманазарова С .П.

Джерела цінних господарських ознак колекційних зразків столового винограду в умовах Північного Причорномор'я……………………………………………………….

173

Ярош А.В., Рябчун В.К., Рябчун Н.І.

Селекційна цінність зразків жита озимого України, Росії, Білорусі та Польщі……….

179

Тищенко О.Д., Боровик В.О., Тищенко А.В., Черниченко М.І.

Генофонд  багаторічних видів люцерни підроду Falcago (Rchb.) Grossh, характеристика  основних озна……………………………………………………………

186

Боровик В.О., Баранчук В.А., Степанов Ю.О.

Формування колекції та вивчення генофонду  бавовнику в умовах зрошення півдня України……………………………………………………………………………………….

194

Гопцій Т.І., Воронков М.Ф., Журавель Д.В.

Селекційна цінність зразків амаранту гібридного (Amaranthus hybridus L.)……………

201

Тертишний О. В., Кобизєва Л. Н., Ільченко Н. К.

Вміст білка в зеленій масі зразків сої укісного напряму використання…………………

207

ІДЕНТИФІАЦІЯ ЗРАЗКІВ

 

Файт В. І.

Ідентифікація генофонду озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) за генами тривалості потреби в яровизації (vrd)……………………………………………………...

212

ЮВІЛЕЇ

 

Кобизєва Л.Н. Кузьмишина Н.В.

Рябчун Віктор Кузьмович (до 60-річчя від дня народження) …………………………...

220

Богуславський Р. Л.

Рабінович Світлана Віталіївна (до 80-річчя від дня народження) ..………………….….

222

РЕЄСТРАЦІЯ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ……………...

224

РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКЦІЙ ГЕНОФОНДУ РОСЛИН В УКРАЇНІ………….

251

МІЖНАРОДНІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ,З’ЇЗДИ, СЕМІНАРИ, НАРАДИ В 2012-2013 рр. ………...…

256

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ………………………………………………………..

259

CONTENTS

Pryvalau F.I.

Formation of gene pool and the results of the work with plant resources in Belarus…….…

7

INTRODUCTION

 

RyabchunV.K., KuzmishinaN.V., BoguslavskyiR.L.

Introduction and useing efficiency of plant gene pool samples  in National Bank of Plant Genetic Resources of Ukraine…………………………………………………………...….

17

17Kholod S.M., Kirian V.M., Il'ichev Yu.G.

Introduction - quarantine nursery of Ustymivka Experimental Station of Plant Production and it role in the introduction of foreign gene pool samples to Ukraine……………………

25

Boguslavkyi R.L., KirianV.M., Bidash Yu.І.

Collection of plant gene pool samples in the South -West region of Ukraine………………

37

Bilyk E.N.

Introduction and maintaining of trees and bushes biodiversity in arboretums "Ustymivs'kyi" …………………………………………………………………...………..

47

Kharchenko L. Ya., Kharchenko Yu.V., Kholod S.M.

Economically valuable traits evaluation of new samples corn collection …………….….........

58

Sylenko S.I., Sylenko E.S.

Biological variety introduction and enrichment of the National Plant Genebank

of Ukraine by leguminous crops …………………………………………………………….....

67

CREATION, INVESTIGATION AND USE OF COLLECTION

 

Bezugla J. V., Kobyzeva L. N.

The classification of cultivated species of Cicer  arietinum L …………………………....

75

Karazhbey G., Gryniv S.,  Kaminskaya L., Dudka T.

Creation of collections to a reference characteristics of the Sorghum bicolor  and Secale cereale  cultivars……………………………………………………………………………......

82

Kharchenko L. Ya., Kharchenko Yu.V.

Geographical and botanical structure and breeding valuability of  corn collection of the Ustymivka Experimental station of plant production ……………………………………….....

91

Kharchenko Yu. V.,  Bondus R.O., Podgaetskyi A.A., Karelov A.V.

Collection, preservation and genetic study of potato cultivars collection…………..……….....

100

Kocherga V. Y.

Species composition of forage crops Ustymivka experimental station of plant production………………………………………………………………………..…………......

109

Trygub O.

Formation of buckwheat (Fagopyrum Mill.) polymorphism as result of introduction ……......

116

SOURCES AND DONORS

 

Kormosh S.M.

Collection samples estimation and main directions of Levisticum officinalis initial

material creation - sources of valuable traits for breeding under Transcarpathian

lowland zone………………………………………………………...………………………....

123

Chernyaeva I.M., Luchna I.S., Petrencova V.P., Kochurov Ya.V.

New sources for resistance of breadwinter wheat to deseases in the North-East part

of forest-steppe of Ukraine ………………………………………………………………….....

132

BilyavskaL.G., Pylypenko О.V., DiyanovaA.О.

Newly created glabrous forms of soybean………………………………………………….......

140

Gurin M.V.

Creation of new high pectin tomato lines…………………………………………………........

147

Melnichuk O.A.

Cornelian cherry (Cornus mas L.) germplasm inTranscarpathia………………………….......

160

KuzmukS.L., BankovskayaM.G., DjumanazarovaS.P.

The sources of  valuable economic vintage table grape features in the north Black Sea region………………………………………………………………………………………........

173

Yarosh A.V., Ryabchun V.K., Ryаbchun N.I.

Thе breeding value of the winter rye samples of Ukraine, Russia, Belarus and Poland….........

179

Tishchenko E., Borovik V., Tishchenko A., Chernichenko M.

Gene pool perennial species of the subgenus lucerne Falcago (Rchb.) Grossh,

characteristics of the main characters……………………………...……………………..........

186

Borovik V.O., Baranchuk V.A., Stepanov Yu.O.

Forming, conduct and study of gene  pool, cotton plant  in the   conditions 

of irrigation South of Ukraine ………………………………………………………………….

194

Gopcyi Т.I., VoronkovN.F., ZhuravelD.V.

Breeding value of amaranth hybrid (A. hybridus) samples …….....………………………...

201

Tertyshny A. V., Kobyzeva L. N., Ilchenko N. K.

The protein content in the green mass of soybean accessions destined for hay use......………..

207

   

GERMPLASM ACCESSIONS IDENTIFICATION

 

Fayt V.I.

Identification of winter bread wheat(Triticum aestivumL.)  gene pool for the genes of vernalization requirement duration(Vrd) …………………….......…………………………….

212

JUBILEES

 

Kobyzeva L. N., Kuzmishina N.V.

Ryabchun Victor Kuz’movich (to 60-year jubilee)…………………......……………………...

220

Boguslavskyi R.L.

Rabinovich Svetlana Vital’jevna (to 80-year jubilee)……………………......…………………

222

REGISTRATION OF PLANT GENETIC RESOURCES ACCESSIONS OF THE UKRAINE……………………………………………………………….....…………………..

224

REGISTRATION OF PLANT GENETIC RESOURCES COLLECTIONS OF THE UKRAINE ……………………………………………………………………………….....….

251

INERNATIONAL AND ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC CONFERENCES, SYMPOSIA, CONGRESSES, SEMINARS, MEETIGS IN 2012-2013 YY………….....

256

INSTRUCTIONS TO AUTHORS……………………………………………………….......

259


правила для АВТОРОВ

Журнал „Генетические ресурсы растений" издается Национальным центром  генетических ресурсов растений Украины, Институтом растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН и публикует теоретические, аналитические, экспериментальные, проблемные и методические статьи по актуальным вопросам генетических ресурсов растений, по направлениям:

         Интродукция (теоретические основы и результаты);

         Формирование коллекций (принципы, методы, результаты);

        Выделение источников и доноров ценных признаков (методы и результаты);

        Использование образцов генофонда растений и коллекций (направления и результаты использования в селекционных, научных, производственных, учебных, экологических, социальных и других программах);

         Идентификация образцов генофонда растений (принципы, методы, результаты);

         Информационное обеспечение (информационные системы, банки и базы данных, обмен информацией, программирование и т.д.);

      Сохранение генетических ресурсов растений (in situ – сохранение в местах естественного распространения, on farm - на приусадебных, фермерских участках, ex situ - в коллекциях);

        Аналитические статьи по вопросам генетических ресурсов растений и их использования;

       Информация (отчеты о зарубежных командировках, симпозиумы, конференции, экспедиции, торжественные события, персоналии и т.д.);

   Регистрация образцов генофонда растений и коллекций;

       Страница для общения.

Принимаются статьи на украинском, русском и английском языках. Объем экспериментальных статей со всеми материалами должен составлять 8-10 страниц, обзорных – до 15 страниц.

Текст экспериментальной статьи  должен  состоять из разделов: «ВВЕДЕНИЕ», «МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ», «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ».

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» содержит постановку проблемы в общем виде и ее связь с актуальными научными или практическими задачами, краткий анализ последних достижений и публикаций, в которых начато решение данной проблемы, определение конкретных нерешенных вопросов, которым посвящена статья, формулирование цели работы.

Раздел «МАТЕРИАЛЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ» содержит информацию об объекте исследований (с указанием латинских названий растений и авторов классификации), метеорологические условия при описании полевых исследований,  методы проведения исследований и статистического анализа.

Раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ» содержит полученные результаты исследований и выявленные закономерности, которые вытекают из полученных данных, обоснованную интерпретацию результатов.

Раздел «ВЫВОДЫ» содержит обоснованное обобщение результатов  и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.

Раздел «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» содержит перечень использованных источников в порядке цитирования. В списке приводятся фамилии и  инициалы авторов в оригинальной транскрипции, название статьи, название журнала или книги и далее: для периодических изданий год издания, том, номер периодического издания, первая и последняя страницы; для непериодических – место издания, название издательства, год издания, общее количество страниц.

Текст статьи начинается индексом УДК. Далее – инициалы и фамилии авторов (прописной шрифт), название организaции и ее почтовый и электронный адреса (12 pt), название статьи (прописной жирный шрифт 14pt). После названия размещается аннотация на языке статьи (15-20 строк), в которой раскрываются основне результаты, изложенные в статье, их интерпретация и выводы. Под аннотацией размещаются перечень ключевых слов (до 10, курсив). Далее подается текст статьи (12 pt).  В тексте статьи ссылки на литературу обозначаются цифрой в квадратных скобках. Названия видов растений при первом упоминании даються на оригинальном языке и на латыни (курсив) с указаним автора (обычный шрифт), например: пшеница двузернянка, полба, подвид эфиопский (Triticum dicoccum (Schrank) Schueblsubsp.abyssinicumVav.)  При следующем упоминании этого таксона используется или оригинальное название, или латынь (название рода пишется сокращенно, фамилия автора не приводится), например: пшеница двузернянка эфиопского подвида или (Triticum dicoccumsubsp. abyssinicum). Названия сортов растений пишутся на оригинальном языке, первое  - слово с большой буквы, например: сорт сои Lambert, сорт ржи Сибирская крупнозерная. Таблицы печатаются в тексте статьи с соответствующим номером и заглавием. Иллюстрации приводятся в тексте статьи с соответсвующим номером и заглавием. В случае необходимости детального изучения иллюстрации их приводят на отдельных листах.

В конце статьи приводяться  аннотации на русском (если статья написана на украинском) и на английском языках. В аннотации также содержатся инициалы и фамилии авторов, название организации, ее почтовый и электронные адреса, название статьи(прописной шрифт), текст, который соответствует тексту аннотации, приведенной на языке написания статьи и соответствующий список ключевых слов (12 pt).

Статья подается в редакцию в двух экземплярах, распечатанных на бумаге формата А4, один из которых должен бать подписан авторами. Если статья передается от государственного или приватного учереждения, она сопровождается официальным письмом.. Текст статьи в электронном виде на оригинальном и английском языке подается на СD, DVD или электронной почтой ( Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ). Текст приводится в формате doc (MSWord 97 и выше), шрифт Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, с полями: левое – 2,25 см, правое –2, верхнее и нижнее – 2 см.

На отдельной странице приводится информация  об авторах, где полностью обозначаются  фамилии, имена, отчества всех авторов, их должности и научные степени, название учереждения, его почтовый и электронные адреса, номера стационарных и мобильных телефонов авторов, факса.

Статья, которая поступает в редакцию, регистрируется и  направляеться научному рецензенту. При наличии замечаний статью возвращают авторам на доработку. Исправленный вариант  автор должен возвратить в редакцию с исправлениями или  полными ответами на все замечания рецензента в кратчайший срок.

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, которые не соответствуют профилю и требованиям журнала.

Статьи направлять по адресу:

Редколлегия журнала „Генетические ресурсы растений"

Наукове видання

Генетичні ресурси рослин

Науковий журнал

10/11 2012

Підписано до друку за рішенням вченої ради

(протокол № 6 від 15.08.2013)

Відповідальний за випуск : Задорожна О. А. 

Комп’ютерне складання : Садовий О. О., Задорожна О. А. 

Формат 60× 84/8. Ум. друк. арк.: 31,16 п.л. Тираж 300 пр.

Национальный центр  генетических ресурсов растений Украины

Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН

Московский проспект, 142, Харьков, 61060, Украина