PDF Print

 

ISSN2413-2314 (Online), 

ISSN2309-7345 (Друкована версія)

 

Сайт журналу - http://genres.com.ua

 

НАЦІОНАЛЬНА аКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва

Національний центр генетичних ресурсів рослин

україни

 

 

генетичні

 

ресурси рослиннауковий журналгенетические ресурсы растений

научныйжурналplant genetic resources

scientific journal

 

 Засновник: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  Національної академії аграрних наук України

 

Головний редактор

Кириченко В В.

Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, професор, академік НААН

Заступник головного редактора

Рябчун  ВК.

Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Відповідальний секретар

Задорожна О. А.

Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Члени редакційної колегії

Богуславський Р. Л.

Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Кандидат біол. наук, старший науковий співробітник

Бугайов В. Д.

Україна, Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Безугла О. М.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Гончаров М. П.

РФ, Інститут цитології та генетики Сибірського відділення РАН

Доктор біол. наук, професор, член-кореспондент РАСГН

Гриб С. І.

Білорусь, Інститут землеробства та селекції Національної академії наук Білорусі

Доктор с.-г. наук, професор, академік НАНБ, НААН

Дідеріхсен

Аксель

Канада, Центр генетичних ресурсів Міністерства сільського господарства та продовольства Канади

Доктор філософії, старший науковий співробітник

Кобизєва Л. Н.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Козаченко М. Р.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, професор

Козубенко Л. В.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, професор

Кондратенко Т. Є.Україна, Інститут садівництва НААН

Доктор с.-г. наук, професор

Кузьмишина Н. В.Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Кучер М. Ф.Україна, Інститут помології

ім. Л. П. Симиренка

Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник

Леонов О. Ю.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Литвиненко М. А.Україна, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насінництва і сортовивчення

Доктор с.-г. наук, академік НААН

Лоскутов І. Г.РФ, Всеросійський НДІ рослинництва ім. М. І. ВавіловаДоктор біол. наук, професорМихайлов В. Г.Україна, ННЦ «Інститут землеробства» НААН

Доктор с.-г. наук, професор.

чл.-коресп. НААН

Моргун В. В.

Україна, Іститут фізіології рослин і генетики НАН України

Доктор біол.наук, професор, академік НАН України

Моргунов О. І.Турція, Міжнародний центр з покращення кукурудзи і пшениці (CIMMYT)

Доктор філософії, старший науковий співробітник

Петренкова В. П.Україна, Інститутрослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, професор,чл.-коресп. НААН

Подгаєцький А. А.

Україна, Сумський національний аграрний університет

Доктор сільськогосподарських наук, професор

Рахметов Д. Б.

Україна, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

Доктор с.-г. наук, професор

Роїк М. В.Україна, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Доктор с.-г. наук, професор,академік НААН

Рябчун Н. І.Україна, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  НААН

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

Созінов  О. О.Україна, Національна академія наук України

Доктор с.-г. наук, професор, академік, НАН, НААН

Ткач В. П.Україна,Український НДІ лісового господарства та агролісомерілорації

ім. Г. М. Висоцького НААН

Доктор с.-г. наук, професор

чл.-коресп. НААН

Терновська Т. К.Україна,Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Доктор біологічних наук, професор

Шабетя О. М.Україна,Інститут овочівництва і баштанництва НААН

Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник

 

 За достовірність інформації відповідають автори публікацій.

 

 Адреса редакції:      Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН,
                                       Національний центр генетичних ресурсів рослин України
                                   Московський проспект 142, 61060, Харків, Україна
                                  Тел. +38(057) 3921033,тел/факс +38(057) 7797763
                                  E-mail: pgr-ncpgru@ukr.net
                                  www.genres.com.ua

 

 Свідоцтво про реєстрацію КВ №21170-10970ПР від 07.11.2014

 

 Наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 журнал включено до Переліку наукових фахових видань у галузі «сільськогосподарські науки»

 

 правила для АВТОРIВ

      Журнал «Генетичні ресурси рослин» видається Національним центром генетичних ресурсів рослин України, Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН  і публікує теоретичні, аналітичні, експериментальні, постановчі та методичні статті з актуальних питань генетичних ресурсів рослин за напрямками:

 • Інтродукція (теоретичні основи та результати);
 • Формування, вивчення та використання колекцій (принципи, методи, результати);
 • Виділення джерел і донорів цінних ознак (методи та результати);
 • Використання зразків генофонду рослин і колекцій (напрямки та результати використання у селекційних, наукових, виробничих, навчальних, екологічних, соціальних та інших програмах);
 • Ідентифікація зразків генофонду рослин (принципи, методи, результати);
 • Інформаційне забезпечення (інформаційні системи, банки та бази даних, обмін інформацією, програмування, тощо);
 • Зберігання генетичних ресурсів рослин (in situ – збереження в місцях природного поширення, on farm – на присадибних, фермерських ділянках, ex situ – в колекціях);
 • Аналітичні статті з питань генетичних ресурсів рослин та їх використання;
 • Інформація (звіти про зарубіжні відрядження, симпозіуми, конференції, експедиції, урочистіподії, персоналії та ін.);
 • Реєстрація колекцій і зразків генофонду рослин;
 • Сторінка для спілкування.

 

Приймаються статті українською, російською та англійською мовами. Обсяг експериментальних статей з усіма матеріалами має становити  8-10 сторінок, оглядових – до 15 сторінок.

Текст експериментальної статті повинен складатися з наступних розділів: «ВСТУП», «МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ», «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ».

Розділ «ВСТУП» містить постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з актуальними науковими чи практичними завданнями, короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, які присвячені вирішенню даної проблеми, виділення конкретних невирішених питань, яким присвячена стаття, формулювання мети роботи.

Розділ «МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ» містить інформацію про об’єкт досліджень (з зазначенням латинських назв видів рослин та авторів класифікації), метеорологічні умови  при описі польових досліджень, методи проведення досліджень та статистичного аналізу.

Розділ «РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ» містить отримані результати досліджень і виявлені закономірності, які витікають з отриманих даних, обґрунтовану інтерпретацію результатів у порівнянні з висновками інших дослідників.

Розділ «ВИСНОВКИ» містить обґрунтоване узагальнення результатів та перспективиподальшихдосліджень у даномунапрямку.

Розділ «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» містить перелік використаних джерел в порядку цитування. В списку наводяться прізвища та ініціали авторів в оригінальній транскрипції, назва статті, назва журналу або книги і далі: для періодичних видань– рік видання, том, номер періодичного видання, перша та остання сторінки; для неперіодичних – місце видання, назва видавництва,рік видання, загальна кількість сторінок. При написанні статті українською або російською мовою список літератури повторюється у розділі «REFERENCES», який є наступним за розділом «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ».  В розділі «REFERENCES» назва статті пишеться англійською мовою, інші бібліографічні дані, включаючи прізвища та ініціали авторів, – в англійській транслітерації.

Текст статті починається з індексу УДК. Далі - прізвища та ініціали авторів (прописний шрифт), назва організації, її поштова та електронна адреси (12 pt), назва статті (прописний жирний шрифт 14 pt). Після назви розміщується анотація мовою статті (в середньому 120 слів), в якій розкриваються основні результати, викладені в статті, їх інтерпретація та висновки. Під анотацією розміщується перелік ключовихслів (до 10, курсив). Далі надається текст статті (12pt). У тексті статті посилання на літературу позначаються цифрою у квадратних дужках. Назви видів рослин при першому згадуванні даються мовою статті і латиною (курсив) із зазначенням автора (звичайний шрифт), наприклад: пшениця двозернянка, полба, підвид ефіопський (Triticum dicoccum (Schrank) Schueblsubsp. abyssinicumVav.). При наступному згадуванні цього таксона використовується або оригінальна назва або латина (родова назва пишеться скорочено, прізвище автора не наводиться), наприклад: пшениця двозернянка ефіопського підвиду або (T. dicoccumsubsp. abyssinicum). Назви сортів рослин пишуться з великої літери без лапок оригінальною мовою, зокрема російські, наприклад: сорт сої Lambert, сорт жита Сибирская крупнозерная. Таблиці друкуються в тексті статті з відповідним номером і заголовком. Ілюстрації подаються в тексті статті з відповідним номером і заголовком. У разі необхідності детального вивчення ілюстрації їх подають на окремих аркушах.

У кінці статті подають реферат російською (якщо стаття написана українською) та англійською мовами. Якщо стаття подана російською чи англійською мовою, в кінці статті обов’язково подається реферат українською мовою (обов’язково для громадян України). У рефераті наводяться прізвища та ініціали авторів, назва організації, її поштова та електронна адреси, назва статті (прописний шрифт), текст (не менше 1800 знаків, у середньому 300 слів) та відповідний список ключових слів (12 pt). Реферати містять розділи, кожен з яких пишеться з абзацу без відступу, а саме: Цель (Goal), Результаты и обсуждение (Resultsanddiscussion), Выводы (Conclusions). Назви розділів виділяються жирним шрифтом.

Стаття подається до редакції в двох примірниках, роздрукованих на папері формату А4, один з яких повинен бути підписаний авторами, супроводжується рецензією та експертним висновком про можливість публікації. Якщо стаття передаеться від державної або приватної устови вона супроводжується офіційним листом. Текст статті в електронному вигляді подається на СD, DVD або електронною поштою (pgr-ncpgru@ukr.net). Текст подається в форматі  doc (MSWord 97 і вище), шрифт TimesNewRoman, міжрядковий інтервал одинарний, з полями: ліве – 2,25 см, праве –2, верхнє та нижнє – 2 см.

На окремій сторінці подаються відомості про авторів, де зазначаються повністю прізвища та ім’я, по-батькові всіх авторів, їх посада та науковий ступінь, назва установи, її поштова та електронна адреси, номери стаціонарних і мобільних телефонів авторів.

Стаття, що надходить до редакції, реєструється та направляється до наукового рецензента. За наявності зауважень статтю повертають авторам на доопрацювання. Виправлений варіант  автор повинен повернути до редакції з виправленнями або повними відповідями на всі зауваження рецензента у термін до 15 днів.

Редколегія лишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають профілю та вимогам журналу, не виправлені після рецензування або не своєчасно повернені після виправлення.

 

Статті надсилати за адресою:

Редакція журналу «Генетичні ресурси рослин»
Національний центр генетичних ресурсів рослин України
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН,
Московський проспект, 142, Харків, 61060, Україна