"Вестник Центра научного обеспечения АПП Харьковской области" Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
PDF Печать

"Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області"


Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН видає науковo-виробничий збірник "Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області", який засновано в 2003 році. У виданні публікуються оглядові та експериментальні статті з питань землеробства, рослинництва, тваринництва, аграрної економіки, механізації, насінництва та інші, що пов'язані з проблемами інноваційного розвитку АПВ.

 

Редакційна колегія


Головний редактор

В. В. Кириченко, професор, доктор с.-г. наук, академік НААН,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН

Заступник головного редактора

М. І. Бащенко, доктор с.-г. наук, академік НААН,   

Національна академія аграрних наук України

Заступник головного редактора

І. В. Гриник, доктор с.-г. наук, академік НААН,  

Інститут садівництва НААН

Заступник головного редактора

С. І. Попов, доктор с.-г. наук, доцент

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва НААН

Технічний редактор

В. М. Тимчук, кандидат с.-г. наук,

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва  НААН

Члени редакційної колегії:

Л. Н. Кобизєва, доктор с.-г. наук

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва  НААН;

М. А. Бобро, професор, доктор с.-г. наук, член-кореспондент НААН,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

В. П. Петренкова, професор, доктор с.-г. наук,  

член-кореспондент НААН,  Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН;

М. Р. Козаченко, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН;

Т. К. Горова, доктор с.-г. наук,

Інститут овочівництва і баштанництва  НААН;

В. С. Зуза, професор, доктор с.-г. наук,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва;

О. М. Маменко, доктор с.-г. наук,

Харківська зооветеринарна академія;

С. А. Балюк, доктор с.-г. наук

ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. Соколовського»;

Є. В. Руденко, доктор ветеринарних наук, професор,

Інститут тваринництва НААН;

О. Ю. Леонов, доктор біологічних наук,

Інститут рослинництваім.В.Я.Юр’єва  НААН

  

  За достовірність інформації відповідають автори публікацій.

   


 

 Свідоцтво про реєстрацію збірника КВ № 21113- 10913ПР від 31.12.2014 р. Атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України внесено в перелік фахових видань з сільсько-господарських наук (наказ № 261 від 06.03.2015 р.).

Збірник підписано до друку за рішенням вченої ради Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН (протокол № 5 від 15.05.2015 р.).

 


  

Адреса редакційної колегії:

61060, Харків, Московський проспект, 142

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

тел. (057) 392-00-50, факс (057) 779-84-17 

  


 

Веб-сайт "Вісника Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області" -

http://visnyk-cnz-apv.com.ua

 

Електронні версії збірника знаходяться на сайті Національної  бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:

www.nbuv.gov.ua

 


PDF-файли збірників:

Випуск 13

Випуск 14

Випуск 15

Випуск 16

Випуск 17

Випуск 18

Випуск 19

Випуск 20

Випуск 21

Випуск 22

Випуск 23

Випуск 24


 

Вимоги до публікацій