PDF Print

Лабораторія селекція та насінництва кукурудзи


Історія лабораторії

 

На початку селекційних робіт з кукурудзою на Харківській селекційній станції з моменту її існування (1908 р.) застосовували масовий відбір, з метою поліпшення народних сортів. Селекційна робота з кукурудзою в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН розпочато в 1912 році і пройшла кілька етапів від масового відбору до гетерозисних селекції з використанням молекулярно-генетичних маркерів для підбору батьківських компонентів. Новий поштовх селекційні роботи по кукурудзі в нашому інституті отримано в 1913 році, коли В. Я. Юр'єв привіз із США насіння сортів кукурудзи Міннезота 13 та Міннезота 23. На основі цих сортів та місцевого матеріалу Харківською селекційною станцією були створені та зареєстровані сорти Харківська 23, Харківська біла зубовидна та Харківська біла кремениста. Сорт кукурудзи Харківська 23 був одним з перших в історії української селекції, він відзначався ранньостиглістю та посухостійкістю

01 cornВ. Я. Юр'єв (третій праворуч), М. М. Кулєшов (другий зліва) та співробітники Харківської селекційної станції, 1917 р.

У 60-70 роки ХХ століття виникла гостра потреба у створенні скоростиглих сортолінійних гібридів для північних, нетрадиційних для кукурудзосіяння регіонів з обмеженими тепловими ресурсами. Раніше там вирощували місцеві сорти, гібридні популяції, частково міжсортові гібриди, а також гібриди другого покоління, які знижують урожайність на 25-30%. З 1947 по 1969 роки З. І. Щолоковою проводилися дослідження з вивчення різних методів створення інбредних ліній і їх оцінки комбінаційної здатністю.

З 1956 по 1958 завідувачем лабораторією гетерозису Українського інституту рослинництва селекції і генетики, працював Ю. П. Мирюта - видатний генетик, вчений-селекціонер і педагог, один з яскравих представників плеяди генетиків рослин, який багато зробив для відродження генетики в країні і подолання в радянській біології монополії «лисенковщіни». Наукові інтереси Мирюта Ю.П. були зосереджені в області поліплоїдії, гетерозису і систем розмноження рослин.

Великий внесок у селекцію кукурудзи, зробив Козубенко Василь Овсійович, який після переведення його з Чернівецької дослідницької станції до Українського науково-дослідного інституту рослинництва, селекції та генетики (м. Харків), з травня 1958 обіймав посаду завідувача лабораторією селекції кукурудзи. Практичним результатом його багаторічної роботи стало створення 15 сортів і гібридів, а також ряд самозапилених ліній кукурудзи. Козубенко В. О. виведені одні з найпоширеніших свого часу скоростиглі сортолінійні гібриди кукурудзи Буковинський 1, Буковинський 2 і Буковинський 3, які були районовані в 92 областях колишнього СРСР і займали до 9 млн. га товарних посівів кукурудзи.

02 corn

Зліва направо: Козубенко В.О., Ємельянов І. Ю., Давидов І. К., Соколов Б. П., Галєєв А. С., Хаджинов М. І., Кулєшов Н. Н., 1960 рік.

З 1973 року Б. П. Гур'єв очолював Український НДІ рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр'єва (Фото 3). У цьому ж році він був обраний членом Європейської асоціації селекціонерів (ЄУКАРПІЯ). Б. П. Гур'єв брав активну участь в проведенні спільних сортовипробування і міжнародних симпозіумів. За його ініціативи впроваджені в практику сільськогосподарського виробництва "Дні поля" з демонстрацією вітчизняних і зарубіжних сортів і гібридів багатьох культур. Б. П. Гур'єв продовжені роботи по вивченням холодостійкості вихідного матеріалу і гібридів кукурудзи. В результаті цих досліджень було підтверджено положення В. О. Козубенко про можливість створення холодостійких гібридів кукурудзи на основі схрещування кременистих материнських і зубовидних батьківських форм; встановлено важливу роль цитоплазми в формуванні цієї ознаки.

03 corn

Б. П. Гур’єв – завідувач лабораторією селекції кукурудзи, 1969 р.

Борис Петрович Гур'єв приділяв багато уваги ще одному важливому напрямку - збору, вивченню та використанню рослинних ресурсів кукурудзи, який підвищує успіхи селекції. Проводилось багатостороннє вивчення всесвітньої колекції кукурудзи в інституті була організована інтродукційно-карантинний розплідник. За результатами вивчення більше 6000 зразків світового генофоду і ліній власної селекції кукурудзи, в інституті сформовано банк даних рослинних ресурсів, в якому сконцентрована інформацію за 25 основними селекційними і генетичними ознаками і властивостями. Виявлено джерела та донори ранньостиглості, стійкості до хвороб і шкідників, цінних господарських ознак. Роботу по вивченню генетичних ресурсів кукурудзи проводила Ірина Анатоліївна Гур'єва, яка працювала в лабораторії селекції кукурудзи з 1972 по 1979.

В середині 80-х років минулого століття в підрозділі одним із шляхів розширення генетичної основи вихідного матеріалу в гетерозисний селекції стало залучення екзотичної плазми з географічно віддалених регіонів. У селекцію залучали нові джерела екзотичної плазми, в тому числі екзотичні пізньостиглі форми з країн Латинської Америки, Азії, Африки, Австралії. У 90-х роках в відділ селекції кукурудзи Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва надійшов новий матеріал з Мексики (СІММYТ) і з Краснодарського науково-дослідного інституту сільського господарства ім. П. П. Лук'яненко (колекція ВІР). У цей час у відділі селекції кукурудзи в широких масштабах почалося створення нового покоління міжлінійних гібридів різних груп стиглості. Наголос робився, в першу чергу, на високу врожайність нових гібридів, їх низьку збиральну вологість.

Важливим резервом підвищення ефективності використання кукурудзи на силос є створення і впровадження у виробництво ремонтантних гібридів, які, на відміну від звичайних, здатні зберігати деякий час зеленою листостебельну масу після настання повної стиглості зерна. Визнаним вченим, широко відомим селекціонером по кукурудзі в Україні та за її межами є доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, стипендіат Державної стипендії для видатних діячів науки Леонід Васильович Козубенко.

04 corn

Л. В. Козубенко на демонстраційному полігоні. 2009 р.

З 1992 по 2004 роки Л. В. Козубенко був завідувачем відділом селекції і насінництва кукурудзи, їм вивчені можливості створення скоростиглих ліній з середньостиглих і скоростиглих сортів. Вивчено характер успадкування довжини вегетаційного періоду при схрещуванні, кореляційні зв'язки по ряду ознак в самозапилених ліній, простих і подвійних гібридів. Важливе місце в дослідженнях Л. В. Козубенко відводить питанню створення принципово нового вихідного матеріалу різного генетичного походження, його всебічної оцінки, залучення в селекційну практику. Він із співробітниками провів роботу зі створення гібридів з підвищеним вмістом протеїну в зерні і його дефіцитних амінокислот (лізин, триптофан) шляхом створення ліній-аналогів батьківських форм таких гібридів як Буковинський 3ТВВЛ, Харківський 10ТВВЛ, Буковинський 2ТВВЛ і є співавтором створених гібридів кукурудзи Харківський 20ВЛ і Харківський синтетика 4ВЛ, батьківські форми яких з поліпшеною раннєстиглістю.

За останній період рівень вимог до сучасних гібридів кукурудзи значно підвищився. Практичну цінність представляють нові моделі гібридів зернового і універсального типів використання з підвищеною врожайністю і швидкою віддачею вологи зерном, стійкі до збудників хвороб і шкідників. Актуальним питанням виробництва кукурудзи в даний час є не тільки отримання високих врожаїв, а й розкриття потенційних можливостей культури при повному використанні ресурсів екологічної зони.

З 2004 по 2010 рр. М. М. Чупіков, кандидат сільськогосподарських наук, очолював відділ селекції і насінництва кукурудзи.

05 corn

Чупіков Н. М. на демонстраційному полігоні.

Наукові дослідження Миколи Михайловича були присвячені розробці теоретичних основ по створенню вихідного матеріалу для селекції кукурудзи. Його бібліографія налічує понад 60 наукових робіт, в тому числі навчальних посібників «Спеціальна селекція і насінництво польових культур». Микола Михайлович Чупіков створив значну кількість оригінальних самозапилених ліній кукурудзи, є цінним вихідним матеріалом. В результаті дослідження вихідного матеріалу різного генетичного походження він виявив джерела цінних господарських ознак і властивостей (підвищена насіннєва продуктивність рослини, холодостійкість, стійкість до хвороб і інші) як компонентів беккросних схрещувань при створенні самозапилених ліній нового покоління, які мають підвищену адаптивну здатність і з успіхом використовуються в селекції гібридів кукурудзи.

Лариса Миколаївна Чернобай з 2010 року і до теперішнього часу обіймає посаду завідуючої лабораторією селекції і насінництва кукурудзи в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН (Фото 6). Вона працює над розробкою теоретичних основ багатокритеріального добору селекційного матеріалу кукурудзи для створення гібридів різного цільового призначення з оптимальною узгодженістю морфогенетичних реакцій з динамікою факторів навколишнього середовища.

06 corn

Л. М. Чернобай, завідуюча лабораторією селекції і насінництва кукурудзи, 2015 р. 

Л. М. Чернобай в 2016 році захистила дисертацію на тему "Теоретичні основи селекції кукурудзи на стійкість до шкідливих організмів та практична її реалізація при створенні гібридів" і отримала науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук.

За останні роки до Реєстру сортів рослин України занесено 36 гібридів нового покоління зернового і універсального напрямку використання, які користуються попитом у сільгоспвиробників: Лелека МВ, Вимпел МВ, Світанок МВ, Слобожанський МВ, Донор МВ, Кредит МВ, Олігарх МВ, Індустрія МВ, Варта МВ, Символ МВ, Капітал МВ, Моноліт МВ, Гарантія МВ, Кардинал МВ, Серпанок МВ, Танго МВ, Борець МВ, Шедевр МВ та інші. З 2017 року Реєстру сортів рослин України занесено гібриди Зоряний, Мавка, Печеніги, Кречет, БарСик. Щорічно на Державне сортовипробування України передається 4-7 нових високоврожайних гібридів різних груп стиглості. Рівень потенційної врожайності гібридів кукурудзи, у виробництві становить 9,5-14,5 т / га, що свідчить про їх конкурентоспроможність. Товарні посіви гібридів селекції інституту щорічно досягають 400-500 тис. га. Економічний ефект становить близько 5 - 9 млн. грн за 1 тис. га. 

 07 corn

День поля, Музафаров Н. М., Барсуков І. П., Понуренко С. Г. 2017 р.

08 corn

Робота над узагальненням результатів досліджень. Понуренко С. Г., Сікалова О. В., Барсуков І. П.

 

Основні напрями гетерозисної селекції кукурудзи в лабораторії: 

 09 corn

  10 corn  11 corn  

Ø  селекція гібридів з швидкою віддачею вологи;

Ø  селекція гібридів різних груп стиглості на високу урожайність зерна та силосної маси;

Ø  селекція на стійкість до абіотичних факторів (холодо- та посухостійкість);

Ø  селекція на стійкість до біотичних чинників (основних хвороб і кукурудзяного стеблового метелика);

Ø  селекція на технологічність (механізоване збирання, ламкість стебла та поникання качанів);

Ø  селекція на використання гібридів кукурудзи в інтенсивних технологіях (витривалість до загущення, гібриди з геліотропним розташуванням листків).

 

Співробітники лабораторії селекції та насінництва кукурудзи

 

     На даний час в лабораторії працюють 8 спеціалістів, серед яких 6 наукових співробітників (1 – доктор наук, 3 – кандидата наук), 2 лаборанта.

Науковий керівник науково-дослідної роботи, завідувач лабораторії селекції і насінництва кукурудзи – Чернобай Лариса Миколаївна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник.

Барсуков Ігор Петрович – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

Сікалова Олена Валентинівна – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

Музафаров Наіль Мінеярович – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук

Деркач Ірина Борисівна – науковий співробітник

Понуренко Сергій Геннадійович – науковий співробітник

Гвоздев Володимир Григорович – лаборант

Супрун Олександр Вікторович – лаборант

 

Гібриди кукурудзи занесені до Державного реєстру (станом на 24.01.2018року)

 

 Перелік та короткі характеристики нових та найбільш популярних серед споживачів гібридів кукурудзи  Контакти

 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Московський проспект, 142, м. Харків, 61060, Україна
Лабораторія селекції та насінництва кукурудзи
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


З питань придбання насіння гібридів кукурудзи звертатися до:

         
Музафарова Наіля Мінеяровича: +380 97 177 0225

Полухіної Анастасії Володимирівни: +380 67 758 7777

Чернобай Лариси Миколаївни: +380 96 340 7405, +380 66 782 1189

Барсукова Ігоря Петровича: +380 68 076 8478, +380 66 144 65