PDF Print

Лабораторія селекції сої


Історія підрозділу.

S1Селекція сої в Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України заснована у 1926 році під керівництвом професора П. П. Бордакова. На початковому етапі селекція велася методом масового і індивідуального добору із місцевих популяцій і іноземних сортів Перші сорти сої Староукраїнська № 2, Харківська 1 були створені методом добору з інтродукованих з Далекого Сходу та Південного Кавказу сортів. У кінці 1930-х років селекція сої була припинена. В повоєнні роки на колишній Харківській дослідній станції селекційна робота із соєю двічі припинялася та відновлювалася, а селекційний матеріал передавався іншим науковим установам. Востаннє селекційна робота із соєю в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва відновилася у 1976 році. Для всебічного вивчення було залучено зразки світової колекції ВІРу ім. М.І. Вавілова, інших наукових установ, кращі з яких використовували у схрещуваннях для створення нового вихідного матеріалу гібридного походження. Розпочалося використання методу хімічного мутагенезу для одержання нового вихідного та селекційного матеріалу. 

alt

За період 1976-2012 рр. в лабораторії створено і передано до Державного сортовипробування понад 25 сортів сої, із яких 13 занесено до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні. В різний час селекційною роботою із соєю керували кандидати сільськогосподарських наук С. М. Фріденталь, Н. С. Шевченко, В. О. Матушкін, В. І. Бондаренко, Т. Ю. Марченко. З 2008 року лабораторію очолює кандидат сільськогосподарських наук С. С. Рябуха.


Напрями роботи лабораторії.

Робота лабораторії спрямована на створення сортів сої зернового та універсального напрямів використання. На даний час лабораторія працює над виконанням завдання 22.01.04.07.Ф «Мобілізація генетичного потенціалу сої для використання в селекції», яке є складовою частиною ПНД НААН “Кормові ресурси”. У 2017 р. в лабораторії селекції сої старшим науковим співробітником О. О. Посилаєвою відновлено селекцію квасолі зернового напряму використання.

Склад лабораторії.

alt

 

На теперішній час в лабораторії селекції сої працюють 5 осіб, з яких 3 кандидати сільськогосподарських наук:

Рябуха Сергій Станіславович - завідувач лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Чернишенко Павло Володимирович - провідний науковий співробітник лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;

Посилаєва Оксана Олександрівна - старший науковий співробітник лабораторії, кандидат сільськогосподарських наук;

Сєрікова Любов Григорівна - молодший науковий співробітник;

Белевщук Ольга Григорівна - лаборант.

Основані наукові розробки.

На 2018 рік до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні занесено наступні сорти селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України: Романтика (з 1998 р.), Мрія (з 1999 р.), Фея ( з 2004 р.), Скеля (з 2006 р.), Версія (з 2007 р.), Мальвіна (з 2012 р.), Подяка (з 2012 р.), Спритна(з 2013 р.) , Естафета (з 2013 р.), Байка (з 2014 р.), Кобза (з 2015 р.), Перлина (з 2016 р.), Райдуга, Мелодія, Криниця, Красуня, Різдвяна, Писанка (з 2017 р.).

          Проходять державне сортовипробування сорти Слобода та Фортеця.

        лабораторії розроблено спосіб десикації насінницьких посівів сої та спосіб визначення термостійкості зразків сої на які одержано патенти на корисну модель. 


Найбільш вагомі наукові публікації.

Монографії.

1. Соя (Glycine max (L.) Merr.). В. В. Кириченко, С. С. Рябуха, Л. Н. Кобизєва, О. О. Посилаєва, П. В. Чернишенко: Монографія. НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2016. 400 с.

           Навчальні посібники.

1. Кириченко В. В. Селекція сої в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва УААН. В. В. Кириченко, С. С. Рябуха. Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя): Навчальний посібник, під ред. В. В. Кириченка. Харків, 2009. С. 169-170.

2. Рябуха С. С. Селекція і насінництво сої. С. С. Рябуха, Л. Н. Кобизєва. Селекція і насінництво польових культур: Навчальний посібник, за ред. В. В. Кириченка. Харків, 2010. С. 336-378.

3. Рябуха С. С., Кириченко В. В. Селекція сої на стійкість до шкідливих організмів. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: Навчальний посібник, за ред. акад. НААН В. В. Кириченка, чл.- кор. НААН В. П. Петренкової. Харків, 2012. С. 263-269.

4. Оптимізація основних елементів технології вирощування сої: навчальний посібник. В. В. Кириченко, П. В. Чернишенко, С. С. Рябуха, Р. Д. Магомедов; за редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка НААН В. В. Кириченка. НААН; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2013. 81 с.

5. Селекція сої на стійкість до спеки та посухи: навчальний посібник. В. В. Кириченко, О. О. Посилаєва, Л. Н. Кобизєва, Т. І. Гопцій, С. С. Рябуха. НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. Харків, 2016. 91 с.

        Патенти на корисну модель.

1. Патент на корисну модель № 33482. Спосіб десикації насінницьких посівів сої. В. В.Кириченко, П. В. Чернишенко, Р. Д. Магомедов, В. О. Шелякін. Україна. Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. u200801874; заявл.: 13.02.2008; опублік.: 25.06.2008. Бюл. №. 12.

2. Патент на корисну модель № 93263 Спосіб визначення термостійкості зразків сої. В. В. Кириченко, Л. Н. Кобизєва, О. О. Посилаєва, С. С. Рябуха, І. В. Токар; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. 201403807; заявл.: 11.04.14; опубл.: 25.09.14. Бюл. № 18.

         Наукові статті.

1. Бондаренко В.И., Матушкин В.А. Изучение исходного материала для селекции сои на продуктивность. Научно-технический бюллетень ВИР. 1985. №153. С. 60-63.

2. Матушкин В.А., Бондаренко В.И. Новые сорта сои Лесостепи Украины и внедрение их в производство. Селекция и семеноводство. К.: Урожай, 1986. №61. С. 49-50.

3. Матушкин В.А., Бондаренко В.И. Влияние химических мутагенов на технологические и хозяйственно-ценные свойства и признаки сортов сои. Селекция и семеноводство. 1987. №62. С. 16-18.

4. Лещенко А.К., Матушкин В.А. Селекция сои на раннеспелость и высокую продуктивность. Селекция и семеноводство. 1989. №67. С. 39-44.

5. Матушкін В. О., Мошкова О. М. Селекція сої на ранньостиглість та продуктивність в умовах північно-східної частини Лісостепу України. Селекція польових культур. Харків, 2008. С. 360-382.

6. Рябуха С. С., Чернышенко П. В., Магомедов Р. Д., Шелякін В. О. Селекція, насінництво та технології вирощування сої в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса, 2015. Вип. 26 (66). С. 41-50.

7. Кобизєва Л. Н., Безугла О. М., Безуглий І. М., Рябуха С. С., СиленкоС. І., Тертишний О. В. Ефективність використання цінних джерел національної колекції зернобобових культур НЦГРРУ в селекційній практиці. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2011. Вип. 100. С. 172-180.

8. Рябуха С. С., Посилаєва О. О., Сокол Т. В., Чернишенко П. В. Скринінг генофонду сої культурної за стійкістю до біо- та абіотичних чинників. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2017. Вип. 111. С. 114-126.

9. Рябуха С. С., Сокол Т. В., Понуренко С. Г., Адаменко О. П. Фітосанітарний стан насіння сої у східній частині Лісостепу України. Вісник ХНАУ. Серія: фітопатологія та ентомологія. 2010. № 1. С. 104-108.

10. Рябуха С. С., Тымчук С. М., Поздняков В. В., Супрун О. Г., Хрякова В. П. Жирнокислотный состав масла в созревающих семенах различных сортов сои. Масличные культуры. Научно-технический бюлетень ВНИИМК им. В. С. Пустовойта. Краснодар, 2010. Вып. 2 (144-145). С. 75-78.

11. Рябуха С. С., Поздняков В. В., Тимчук С. М., Супрун О. Г., Понуренко С. Г., Садовой О. О. Варіювання жирнокислотного складу олії різних сортів сої в умовах східного Лісостепу України. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса, 2010. Вип. 15 (55). С. 74-81.

12. Рябуха С. С., Тимчук С. М., Поздняков В. В., Супрун О. Г., Хрякова В. П., Садовой О. О. Внутрішньосортова мінливість жирнокислотного складу соєвої олії. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса, 2011. Вип. 17 (57). С. 55-59.

13. Рябуха С.С., Тымчук С.М., Поздняков В.В., Тертышный А.В. Изменчивость содержания различных форм токоферолов в семенах сои. Масличные культуры. Научно-технический бюлетень ВНИИМК им. В. С. Пустовойта. Краснодар, 2011. Вып. 2 (148-149). С. 81–85.

14. Чернишенко П. В., Рябуха С. С. Господарська довговічність насіння сої. Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2013. № 103. С. 199-204.

Контакти.

тел. (095)-13-12-341

        Лабораторія пропонує високоякісне насіння сучасних сортів сої власної селекції