PDF Print

Лабораторія насінництва та насіннєзнавства


 

Історія підрозділу. Перша в СРСР лабораторія насінництва та насіннєзнавства була створена за ініціативою академіка В.Я. Юр'єва у 1956 році. Пізніше, у 1960 році був створений відділ насінництва, який безпосередньо займався організацією виробництва і реалізацією насіння еліти і першої репродукції. Паралельно фахівці відді­лу насінництва у тісній співпраці з лабораторією насіннєзнавства прово­дили дослідницьку роботу.

 1

Завідувач лабораторії Буряк Ю.І.

Велика увага в дослідженнях приділялася вивченню причин травмування насіння польових культур, різноякісності насіння та її значення у насін­ницькій практиці; термостійкості насіння при термічному знезараженні; способів передпосівної підготовки насіння. Вивчалися також життєздат­ність і довговічність насіння зернових культур в процесі його зберігання у залежності від способів збирання, післязбиральної обробки і умов збе­рігання; вплив агротехнічних заходів на посівні якості насіння. Вивчалися зміни урожайних і посівних якостей насіння різних культур в процесі їх розмноження для обґрунтування оптимальних строків сортооновлення. Було розроблено технології прискореного розмноження нових сортів, зокрема скороче­них схем виробництва елітного насіння, способів посіву, використання добрив також була розроблена тех­нологія застосування сучасних екологічно безпечних регуляторів росту рослин на насінницьких посівах вівса і гречки. Розроблено способи прискореного розмноження насіння зернових колосових культур та соняшнику за допомогою регуляторів росту рослин, біопрепаратів, мікродобрив та пестицидів.

В різні роки лабораторією насінництва керували О.І. Богдан, Б.О.Весна, Л.В. Бондаренко, Ю.І. Буряк, лабораторією насіннєзнавства керували І.Г. Строна, В.Г. Діндорого, В.І. Колісник, В.М. Тимчук. У 2006 році лабораторії було об’єднано в лабораторію насінництва та насіннєзнавства під керівництвом кандидата с.-г. наук Буряка Ю.І.


 

Напрями роботи лабораторії. Лабораторія проводить дослідження з підвищення урожайності, посівних якостей та врожайних властивостей насіння пшениці озимої, ячменю ярого та соняшнику на основі застосування сучасних регуляторів росту рослин, біопрепаратів та мікродобрив у поєднанні з ефективними заходами хімічного захисту рослин та насіння. Вивчає способи оздоровлення насіння за допомогою хімічних, біологічних та фізичних факторів.

Лабораторія виконує функції дорадницького органу з питань насінництва та насіннєзнавства у регіоні. Проводить визначення посівних якостей насіння польових культур, яке вирощується в наукових підрозділах Інституту та в інших с.-г. підприємствах Харківської області. При цьому встановлюються причини погіршення його посівних якостей та видаються рекомендації щодо попередження або усунення таких явищ.

23

Наукові контакти підтримуються з Харківським Національним аграрним університетом ім. В. В. Докучаєва, Харківським Національним технічним університетом сільського господарства ім. П. Василенка, Харківським фізико-технічним інститутом, ННЦ насінництва та сортовивчення Селекційно-генетичним інститутом НААН, МНТЦ "Агробіотех" НАН України та МОН України, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.

 


Склад лабораторії.

 Завідувач лабораторії Буряк Ю.І., кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник; провідний науковий співробітник Чернобаб О.В. кандидат с.-г. наук, ст. наук. спів-к; старші наукові співробітники: Огурцов Ю.Є., кандидат с.-г. наук; Клименко І.І. кандидат с.-г. наук; агрономи: Волошина С.М., Щеченко Р.С., Гайдош І.В.

4

 


 

Основні наукові розробки.

Спо­сіб передпосівної обробки насіння інкрустація (A.С. № 1009303, СРСР);

- Спосіб протруювання насіння сільськогосподарських культур (UA 21428);

- Технологія оздоровлення насіння зернових колосових культур (UA 21429);

 Спосіб застосування регуляторів росту Емістим С та Агростимулін для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур (UA 25622);

- Спосіб передпосівного опромінювання насіння зернових колосових культур електромагнітними полями (UA 25623);

- Спосіб застосування регуляторів росту для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур (UA 56165);

- Спосіб застосування комплексних хелатних мікродобрив «Реаком» для прискореного розмноження ярих зернових колосових культур (UA 56164).


 

Найбільш вагомі наукові публікації.

  1. Кириченко В.В., Буряк Ю.І., Бондаренко Л.В. Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гаврилюка – К. : Аграрна наука, 2007. – 216 с.
  2. Основні методи і технологічні заходи вирощування насіння польових культур / Ю.І. Буряк // Агротехнологія польових культур: Збірник наукових праць до 100 річчя створення ІР ім. В. Я. Юр'єва / УААН, Інститут рослинництва. - Х., 2009. – С. 235-278.
  3. Буряк Ю. І. Прискорене розмноження насіння нових сортів ярих зернових культур за допомогою сучасних регуляторів росту / Ю. І. Буряк, О. В. Чернобаб, Л. В. Бондаренко, Ю. Є. Огурцов //Вісник ХНАУ: Серія „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Х., 2011. – № 6 – С. 139-152.
  4. Пам’ятка насінняру (частина VII) Особливості сучасного насінництва польових культур у зв’язку з приєднанням України до схем сортової сертифікації ОЕСD / Ю. І. Буряк, О. В. Чернобаб, Ю. Є. Огурцов та ін. // Методичні рекомендації. Х., 2012. – 60 с.
  5. Застосування регуляторів росту рослин у насінництві зернових колосових та круп’яних культур / С.І. Попов, Ю.І. Буряк, Ю.Є. Огурцов, О.В. Чернобаб, Л.В. Бондаренко // Методичні рекомендації. Х., 2013 р. – 78с.
     

Контакти.

тел.: (057)-779-77-62, (0572)-90-02-83. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it